Prochlorperazine - rectal

Teva Pharmaceutical Industries | Prochlorperazine - rectal (Medication)

Desc:

Nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na maginoo na antipsychotics ang Prochlorperazine. Kumikilos ito sa pamamagitan ng pagbawas ng abnormal na kaguluhan sa utak. Ginagamit ang mga Prochlorperazine suppository at tablet upang makontrol ang matinding pagduwal at pagsusuka. Ang mga tablet ng Prochlorperazine ay ginagamit din upang gamutin ang mga sintomas ng schizophrenia o isang sakit sa pag-iisip na sanhi ng pagkabalisa o di-pangkaraniwang pag-iisip, pagkawala ng interes sa buhay, at malakas o hindi karapat-dapat na emosyon. Ginagamit din ang Prochlorperazine tablets sa isang panandaliang batayan upang gamutin ang pagkabalisa na hindi mapigilan ng iba pang mga gamot. Hindi dapat gamitin ang Prochlorperazine upang gamutin ang anumang kondisyon sa mga bata na mas bata sa dalawang taong gulang o may timbang na mas mababa sa dalawampong pounds o seyam na kilo. ...


Side Effect:

Maaaring maging sanhi ng mga epekto ang Prochlorperazine. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawala: pagkahilo, pagkahilo, malabo ang paningin, panunuyo ng bibig, pinalamanan ng ilong, sakit ng ulo, pagduwal, paninigas ng dumi, kahirapan sa pag-ihi, pagpapalawak o pagpapakipot ng mga mag-aaral o mga itim na bilog sa gitna ng mga mata, lalong ginaganahang kumain, nadadagdagan ang timbang, nakakagulo, nakakainis, nahihirapang makatulog, blangko ang ekspresyon ng mukha, naglalaway, hindi mapigilan ang pag-alog ng isang bahagi ng katawan, pag-shuffle ng paglalakad, pagpapalaki ng suso, paggawa ng gatas ng ina, hindi nakuha na mga panregla , nabawasan ang kakayahang sekswal sa mga kalalakihan ay ilan sa mga epekto na maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tumawag kaagad sa iyong doktor: pagtaas ng temperature ng katawan o paglalagnat, paninigas ng kalamnan, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pagpapawis, pamumutaw ng balat o mata, mga sintomas na tulad ng trangkaso, pamamaga ng lalamunan, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon , cramp ng leeg, dila na dumidikit sa bibig, paninikip sa lalamunan, nahihirapan sa paghinga o paglunok, mala-worm na paggalaw ng dila, mairayal na mukha, bibig, o paggalaw ng panga, mga seizure, pantal, pangangati, pamamaga ng mga mata, mukha, bibig, labi, dila, lalamunan, braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pawawala ng paningin lalo na sa gabi, nakikita ang lahat na may kayumanggi kulay, pagkawala ng malay sa isang panahon , pagtayo na tumatagal ng mahabang oras. ...


Precaution:

Hindi dapat gamitin ang Prochlorperazine sa mga batang mayroong Reye's syndrome. Ang Prochlorperazine ay maaaring maging sanhi ng isang nakamamatay na kondisyon na tinatawag na neuroleptic malignant syndrome o NMS. Maaaring magdulot ng pinsala ang Prochlorperazine sa iyong kaisipan o pisikal na mga kakayahan upang magmaneho ng kotse o magpatakbo ng mabibigat na makinarya. Siguraduhing alam mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang Prochlorperazine bago ka gumawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng konsentrasyon ng kaisipan o koordinasyon ng pisikal. Ang pagsasama-sama ng Prochlorperazine sa mga gamot o sangkap na sanhi ng pag-aantok tulad ng mga narkotiko, alkohol, o barbiturates ay maaaring magdulot ng panganib. Maaaring dagdagan ng Prochlorperazine ang iyong pagiging sensitibo sa araw, na nagdaragdag ng iyong peligro ng sunog ng araw. Bago ang pagkakalantad ng araw habang kumukuha ng Prochlorperazine, kailangan mong gamitin ang sunscreen. Hindi pinahihintulutan ang paggamit ng gamot na ito nang walang payo at reseta ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».