Prograf


Bristol-Myers Squibb | Prograf (Medication)


Desc:

Ang immunosuppressants ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang Prograf. kumikilos ito sa pamamagitan ng pagpapahina ng sistema sa pagtatanggol ng iyong katawan o immune system, upang matulungan ang iyong katawan na tanggapin ang bagong organ na parang ito ay iyong sarili. Ginagamit ang Prograf sa iba pang mga gamot upang maiwasan ang pagtanggi ng isang kidney, puso, o atay transplant. Ang gamot na ito ay maaari ding gamitin upang gamutin ang isang tiyak na uri ng kondisyon ng bituka o fistulizing Crohn's disease sa mga pasyente na hindi maaaring inumin o hindi matagumpay ang paggamot nito. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Samakatuwid, humingi ng agarang gamutan kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pagpapantal-pantal, pangangati, pamamaga, lalo na sa mukha, dila, lalamunan), matinding pagkahilo, nahihirapan sa paghinga. Ang Prograf ay maaaring maging sanhi ng diabetes. Ang Prograf ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng alta presyon ng iyong dugo. Maaaring kailanganin kang suriin ang iyong presyon ng dugo araw-araw at, o uminom ng ibang gamot upang makontrol ang iyong presyon ng dugo. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong pribadong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap: mga pagbabago sa pag-iisip, kalooban, mga seizure, pagkahilo, pagbabago sa dami ng ihi, pagkapagod, panghihinang katawan, mabilis o pagtibok ng tibok ng puso, mga problema sa pandinig halimbawa ay Pagkawala ng pandinig, pag-ring ang tainga, pamumula, pamamaga ng mga braso o binti, madaling bruising o dumudugo, sakit ng kalamnan, cramp, naninilaw na balat o mata, maitim na ihi, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, at iba pa. ...

Precaution:

Mabuting ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gumamit ng gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang nararanasan sa mga sumusunod na epekto: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hinding gamitin ang gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. ...