Proguanil - oral


Sigma Pharmaceuticals | Proguanil - oral (Medication)


Desc:

Ang Proguanil ay ginagamit upang pigilan ang malarya. Ito ay kadalasang ginagamit sa kombinasyong kasama ang ibang mga gamot pangontrang malarya upang pataasin ang pagkaepektibo nito. Ang malarya ay isang seryosong impeksyon. Ito ay karaniwan sa mga bansang tropical tulad ng mga parte ng Aprika, Asya, at Timog Amerika. Ang malarya ay isang sakit na naipapasa sa mga tao ng isang nahawaang lamok. Ang parasitong tinatawag na plasmodium ay tumitira sa loob ng mga tiyan ng nahawang babaeng lamok at naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay may kasamang pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagtatae, panghihina, kawalan ng ganang kumain, at pagkahilo. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Tandaang inireseta ito ng iyong doktor sa iyo dahil sa palagay niya ay mas malaki ang benepisyo nito kaysa mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang seryosong mga epekto. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong mga epekto ang mangyari: mga senyales ng seryosong problema sa atay (tulad ng tumatagal/matinding pagduduwal at pagsusuka, sakit ng tiyan, hindi maipaliwanag na pagkapagod, ihing madilim ang kulay, paninilaw ng mga mata/balat), mga senyales ng anemya (tulad ng lumalalang pagkapagod, mabilis na tibok ng puso, maputlang balat/labi/mga kuko, mabilis na tibok ng puso sa tuwing nagpapahinga), mga senyales ng impeksyong (tulad ng mataas na lagnat, matinding ginaw, mga pananakit ng katawan, pamamaga ng lalamunan). Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay may mapansing kahit anong sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pamamantal, pangangati (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang atovaquone/proguanil, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa atovaquone o proguanil; o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap, na pwedeng magsanhi ng mga reaksyong alerdyi o ibang mga problema. Kausapin ang iyong parmaseutiko para sa mas maraming detalye. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: kasalukuyang pagtatae, kasalukuyang pagsusuka, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mga problema sa kaisipan/kalooban, mga seizure. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang tungkol sa lahat ng produktong iyong ginagamit (kasama ang mga may resetang gamot, walang reseta gamot at produktong erbal). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...