Aricept


Eisai | Aricept (Medication)


Desc:

Ang Aricept/donepezil ay isang pambibig na medikasyong ginagamit upang gamutin ang sakit na Alzheimer. Ito ay kasama sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na cholinesterase inhibitorsl ang Aricept/donepezil ay nagpapabuti sa paggawa ng mga selula ng nerb sa utak. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpipigil sa pagtunaw ng mga kemikal na tinatawag na acetylvcholine (ah see til KO leen). Ang mga taong mayroong demensya ay kadalasang mayroong mas mababang mga lebel ng ganitong kemikal, na mahalaga para sa mga proseso ng memorya, pag-iisip, at pagdadahilan. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na naiulat na mga epektong kaugnay ng Aricept ay may kasamang sakit ng ulo, pangkalahatang sakit, pagod, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, pamumulikat ng kalamnan, sakit ng kasu-kasuan, hindi pagkakatulog, at dumalas na pag-ihi. Ang sumpong, pagkahimatay, abnormal na mga tibok ng puso, at mga ulser sa tiyan ay maaari ring mangyari. Ang Aricept/donepezil ay hindi lumalabas na kaugnay ng pagkalason ng atay. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aricept, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong karamdaman sa ritmo ng puso tulad ng sindrom na sick sinus (mabagal na tibok ng puso), lumaking prostey, mga problema sa pag-ihi, obstruktibong pulmonyang sakit, o mga karamdamang sumpong tulad ng epilepsy. Kung kinakailangan mong magkaroon ng kahit anong uri ng operasyon, maagang sabihin sa mag-oopera sa iyo na ikaw ay gumagamit ng Aricept. Ang Aricept ay pwedeng magsanhi ng mga epektong maaaring magpahina sa iyong pag-iisip o mga reaksyon. Mag-ingat kung ikaw ay magmamaneho o gagawa ng kahit anong nangangailangang gising at alerto ka. ...