Promethazine and codeine


Unknown / Multiple | Promethazine and codeine (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng gamot na ito ay gingamit upang gamutin ang mga sintomas na dulot ng madalas na pagkakasipon, trangkaso, alerdyi, o iba pang mga sakit sa paghinga (e. G. , Sinusitis, brongkitis). Ang Promethazine ay isang antihistamine na pumapawi sa pagluluha ng mga mata, nangangating mata/ilong/lalamunan, baradong ilong, at pagbahing. Ang Codeine ay isang narkotiko na suppressant sa ubo (antitussive) na nakakaapekto sa isang tiyak na parte ng utak, na bumabawas sa tindi ng ubo.

...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na masamang epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala kapag ginagamit ang Promethazine / Codeine Syrup: malabong paningin; paninigas ng dumi; pagkahilo; pagka-antok; nanunuyong bibig, lalamunan, o ilong; sakit ng ulo; pagduduwal; pagkapagod o panghihina; pagsusuka. Humingi agad ng medikal na atensiyon kung ang alinman sa mga malalang epekto na ito ay nangyayari kapag gumagamit ng Promethazine/Codeine Syrup: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; makating pantal; pangangati; hirap sa paghinga; naninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwan na pamamalat); hindi normal na mga saloobin; pagkabalisa; pagbabago sa dami ng inilalabas na ihi; pagkalito; pagkahimatay; mabilis, mabagal, o hindi regular na pagtibok ng puso; guni-guni; pagkawala ng koordinasyon; pagbabago ng kondisyon sa kaisipan; sakit ng kalamnan o paninigas; sobrang kasiyahan; mga pangingisay; matinding pagka-antok; malala o nanatiling paglabo ng paningin, pagkahilo, sakit ng ulo, o paggaan ng ulo; mabagal o hindi regular na paghinga; sintomas ng impeksyon (hal. lagnat, panginginig); panginginig; hindi makontrol na paggalaw ng kalamnan (hal. , paggalaw ng mga braso, binti, dila, mata); hindi karaniwan na pagkapasa o pagdurugo; hindi karaniwan na pagpapawis; problema sa paningin; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa isang taong walang malay o may malubhang problema sa paghinga (e. g. , Respiratory depression, hypercapnia). Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa alinmang mga sangkap nito; o sa mga narcotiko na pain relievers (e. g. , morphine); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mga problema sa tiyan (chronic constipation, ileus, pancreatitis), problema sa adrenal gland (e. g. , Addison's disease), mga problema sa dugo/immune system, mga karamdaman sa utak, problema sa paghinga, diyabetis, glaucoma, mga problema sa puso, mataas na presyon sa dugo, sakit sa atay, mga problema sa kaisipan/kalooban, isang tiyak na problema sa gulugod (kyphoscoliosis), mga problema sa sikmura/bituka, sakit sa teroydeo, problema sa pag-ihi, paggamit/abuso sa droga/alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring makapagpahilo o makapagpa-antok sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang masiguro mong magagampanan ang mga naturang aktibidad ng ligtas. Limitahan ang paggamit ng alkohol at ilan pang mga gamot na nagdudulot ng pagka-antok. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...