Pronestyl


Bristol-Myers Squibb | Pronestyl (Medication)


Desc:

Ginagamit ang pronestyl o procainamide upang makatulong na panatilihing normal ang pintig ng puso sa mga taong may tiyak na mga karamdaman sa puso ng mga ventricle o ang mga mas mababang silid ng puso na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa puso. ...

Side Effect:

Kasama sa matinding reaksyon ang mga abnormal na pintig ng puso, mga seizure, pag-aresto sa puso, at mga karamdaman sa dugo at kasama rin sa mga karaniwang reaksyon ang pagtatae, pagduwal o pagsusuka, pagpapantal-pantal, mababang presyon ng dugo, pangangati, pamumula, at hindi sabay na pintig ng puso. Ang isang matinding pagbawas sa bilang ng puting selula ng dugo ay nangyayari na medyo bihira sa procainamide therapy at mas madalas sa mga matagal na paghahanda. Naging sanhi ng pagkamatay ang epekto nito. Para sa kadahilanang ito, ang mga pasyente sa sustainable-release na procainamide ay nakakakuha ng kumpletong bilang ng dugo tuwing 2 linggo para sa unang 3 buwan ng paggamot. Ang isang sindrom na katulad ng lupus erythematosus, kabilang ang lagnat, panginginig, sakit ng kasukasuan, sakit sa dibdib, at pagpapantal-pantal sa balat ay maaaring mangyari sa procainamide. Maibabalik ang lupus-like syndrome pagkatapos ihinto ang gamot na iyong ginagamit. Ang procainamide ay maaaring maging sanhi ng pagkalito, guni-guni, at pagkalungkot. ...

Precaution:

Ibinibigay ang pronestyl sa ospital. Ang rate ng iyong puso, paghinga, presyon ng dugo at iba pang mahahalagang palatandaan ay mapapanood nang mabuti habang umiinom mo ang gamot na ito. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye sa procainamide, o kung mayroon kang isang seryosong kondisyon sa puso tulad ng AV block, maliban kung mayroon kang pacemaker, lupus, o isang kasaysayan ng Long QT syndrome. Kung maaari, bago ka makatanggap ng Pronestyl makipag-ugnayan sa iyong doktor kung mayroon kang congestive heart failure, mga problema sa sirkulasyon, isang kasaysayan ng atake sa puso o stroke, kasama ang mild-stroke, isang mahinang sistema ng immune, sakit sa bato o atay, myasthenia gravis, hika, o kung ikaw ay alerdyi sa aspirin, sulfites, o anumang uri ng gamot na pamamanhid. Sa isang pang-emergency na sitwasyon maaaring hindi posible bago ka magpagamot upang sabihin sa iyong mga tagapag-alaga tungkol sa iyong mga kondisyon sa kalusugan o kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Siguraduhin na ang sinumang doktor na nagmamalasakit sa iyo, pagkatapos ay alam na natanggap mo ang gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...