Propantheline - oral


Schering-Plough | Propantheline - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Propantheline kasama ng iba pang gamot upang gamutin ang mga ulser. Ang Propantheline ay napapabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticholinergics. Gumagawa ito sa pamamagitan ng pagpapabagal ng paggalaw ng pagkain sa pamamagitan ng tiyan at bituka at pagbawas ng dami ng acid na ginawa ng tiyan. ...

Side Effect:

Ang tuyong bibig, kakulangan ng pawis, pagkahilo, pag-aantok, malabong paningin, lumawak na mga mag-aaral, pagduduwal o pagsusuka, o paninigas ng dumi. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malaman ngunit seryosong epekto na nangyayari: pagbabago sa pag-iisip o kalooban, sakit o presyon ng mata, mabilis o kabog ng tibok ng puso, kahirapan sa pag-ihi. Bihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, mangalap ng agarang medikal na atensyon kung naoobserbahan mo ang anuman sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha o dila o lalamunan, labis na pagkahilo. Hindi ito isang kumpletong talaan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: kidney failure, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi pinahihintulutan na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...