Propoxyphene and acetaminophen


Teva Pharmaceutical Industries | Propoxyphene and acetaminophen (Medication)


Desc:

Ang Propoxyphene/acetaminophen na kombinasyon ay ginagamit para sa paggamot banayad hanggang katamtaman na sakit. Ang Propoxyphene ay isang malakas na narkotikong pangpawi ng sakit at pumipigil sa ubo ngunit mas mahina sa iba pang narkotiko katulad ng morphine, codeine, at hydrocodone. Ang Propoxyphene ay nagpapataas ng pagkaya sa sakit at nagpapababa ng kakulangan sa ginhawa, ngunit ang pagkakaroon ng sakit ay maari pa rin mangyari. Sa karagdagan sa kabawasan ng sakit, ang propoxyphene ay nagdudulot din ng pagkahinahon at depresyon sa baga. Ang ganap na mekanismo ng aksyon ay hindi malaman ngunit maaring kasangkot ang pagpapasigla ng mga opioid receptor sa utak. ...

Side Effect:

Ang Propoxyphene ay maaaring nakakabuo ng gawi. Ang kaisipan at pisikal na pagdedepende ay maaring mangyari ngunit bihira kung ginagamit ng panandalian. Ang Propoxyphene ay maaaring makapagpahina sa paghinga at, samakatuwid, ay ginagamit nang may pag-iingat sa mga mas nakakatanda, mahina na mga pasyente, at sa mga pasyente na may malubhang sakit sa baga. Ang pinaka-madalas na masamang reaksyon ng propoxyphene ay kinabibilangan ng paggaan ng ulo, pagkahilo, pampatulog, pagduwal, at pagsusuka. Ang Propoxyphene ay maaaring makapinsala sa kaisipan at mga pisikal na kakayahan na kinakailangan sa pagmamaneho o pagpapa-andar ng makinarya. Ang iba pang mga epekto ay kinabibilang nga, paninigas ng dumi, at paninigas sa ureter, na maaaring humantong sa kahirapan sa pag-ihi. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot o ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o problema sa sikmura. Pinapayuhan ng pag-iingat kapag ginagamit ang gamot sa mga mas nakakatanda dahil sila ay maari na maging mas sensitibo sa mga masamang epekto, lalo na ang pagka-antok. Ang gamot na ito ay dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Ang gamot ay maari na makapagpahilo o makapagpa-antok. Huwag magmaneho , gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal lalo na:problema sa tiyan/sikmura (e. g. , malubhang pagtatae), paggamit ng alkohol, karamdaman sa paghinga o baga (e. g. , asthma, chronic obstructive pulmonary disease) hirap sa pag-ihi. ...