Propulsid


Janssen Pharmaceutica | Propulsid (Medication)


Desc:

Ang Propulsid o cisapride ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng panggabing heartburn dahil sa sakit na reflux. ...

Side Effect:

Ang pagtatae, pagduduwal, sakit ng ulo, baradong ilong, paninigas ng dumi o pag-ubo ay maaaring mangyari nang madalang habang nag-aayos ang iyong katawan sa gamot. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay hindi matanggal o mas lumala, ipaalam kaagad sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa paningin, sakit sa dibdib, pagbabago sa pag-iisip o sa kalooban o sakit sa tiyan habang kumukuha ng gamot na ito. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay lubos na hindi malamang ngunit napaka-seryosong mga epekto na nagaganap: pagkahilo, nahimatay, hindi regular na tibok ng puso. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, agarang humingi ng medikal na atensiyon. Nabibilang sa mga sintomas at palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga karamdaman sa bituka o tiyan, mga ulser sa pagdurugo, mga problema sa baga, kidney failure, sakit sa atay, mga problema sa puso halimbawa, Pagpapahaba ng QT, cancer, ilang mga karamdaman sa dugo na maaaring sanhi ng biglaang pagkawala ng tubig gaya ng mga karamdaman sa electrolyte tulad ng hypokalemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, pagsusuka, hindi magandang diyeta, mga karamdaman sa pagkain halimbawa ng anorexia o bulimia, mga alerdyi lalo na ang mga alerdyi sa droga. Bawasan ang pag-inom ng alkohol dahil maaari itong magpalala ng mga epekto sa gamot. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga batang wala pang 16 taong gulang dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. ...