Propylene glycol - polyethylene glycol gel - nasal


Janssen Pharmaceutica | Propylene glycol - polyethylene glycol gel - nasal (Medication)


Desc:

Ang Polyethylene Glycol /Propylene Glycol Gel ay isang pampadulas sa ilong, na gumagana sa pamamagitan ng pamamasa ng ilong at paghuhugas sa mga makakapal na lumalabas sa ilong. Ang gamot na ito ay ginagamit para maibsan ang pagkatuyo at pangangati sa loob ng ilong na sanhi ng iba't ibang mga kondisyon tulad ng tuyong hangin sa kwarto, mga gamot, alerdyi, o sipon, na nagreresulta ng mas madaling paghinga. Ilapat ang produktong ito sa bawat butas ng ilong, karaniwang kada 4 na oras, o kung kinakailangan, o tulad ng itinuro ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Sundin ng maayos ang mga tagubilin na nakatatak para sa tamang paggamit.

...

Side Effect:

Ang Propylene glycol-polyethylene glycol gel-nasal ay karaniwang pinahihintulutan at ligtas para sa karamihan ng mga tao, at hindi nagiging sanhi ng matinding o masamang reaksyon. Karamihan sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng banayad, pansamantalang matulis na sensasyon sa pang-amoy. Ang mga ito ay hindi seryoso, ngunit kung sakaling mananatili o lumala ito, tawagan ang iyong doktor. Bihira ang isang alerdyi na mangyari. Bagaman, humingi kaagad ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang mga sumusunod na sintomas: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, matinding pagkahilo, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman. Ang Propylene glycol-polyethylene glycol gel-nasal ay isang ligtas na produktong gagamitin sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, ngunit kung mayroon kang pagdududa, komunsulta sa iyong doktor. ...