Aripiprazole


Otsuka Pharmaceutical Co. | Aripiprazole (Medication)


Desc:

Ang Aripiprazole ay ginagamit upang gamuntin ang iskosoprenya, baypolar manya at halong mga episodyo ng manik/depresib (bilang tangi o pandagdag na terapiya) at bilang pandagdag (karagdan) na terapiya para sa malaking depresib na karamdaman sa mga adulto at kabataang 13 taong gulang at mas matanda pa. Ang Aripiprazole ay maaaring tumulong sa pagkontrol ng iritableng gawi tulad ng agresyon, pag-alburuto, at madalas na pagbabago ng kalooban. ...

Side Effect:

Ang mga epekto sa sistemang nerbos ay kadalasang may kasamang pagduduwak, pagkabalisa, mga sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo, pagkakaba, pagkalito, at abnormal na gait. Ang pagkibot, katigasan ng kogwil, huminang konsentrasyon, distonya, basodilasyon, parestesya, pagkainutil, matinding pangangatog, haypestesya, pagkahilo, stupor, bradikinesya, apatiya, bumabang libog, haypersomnya, diskensya, ataksya, pinsalang serebrobaskular, haypokinesya, depersonalisasyon, huminang memorya, pagdidileryo, distriya, huling diskinesya, huling akatisya, amnesia, sobrang gawain, tumaas na libog, myoclonus, walang kapahingahang binti, neuropatiya, disporya, hayperkinesya, serebral na iskemya, dumaming repleks, akinesia, bumabang kamalayan, hayperestesya, at bumagal na pag-iisip ay naiulat ng hindi madalas. Ang mapurol na epekto, yuporya, walang koordinasyon, haypotonya, sindrom na buccoglossal, bumabang mga repleks, at pagdurugong intracranial ay naiulat ng madalang. Ang mga malaking malseizure ay naiulat sa postmarketing na karanasan. Ang huling diskinesya ay may kasamang hindi boluntaryo, diskinetik, paulit-ulit na mga paggalaw at maaaring maging mas karaniwan sa mga matatanda, lalo na sa matatandang babae, na tumatanggap ng mga pangontra sikotiko, tulad ng Aripiprazole. Ang eksaktong etiolohiya para sa paglaki ng huling diskinesya sunod sa paggagamot kasama ng mga antisikotiko ay hindi alam. Kung ang pasyenteng tumatanggap ng terapiya ng Aripiprazole ay magpakita ng mga senyales at/o sintomas ng huling diskinesya, ang paghinto ng terapiya ay dapat na isaalang-alang; ngunit, hindi ito maaaring klinikal na magagawa para sa lahat ng pasyente. ...

Precaution:

Ang mga matatandang taong mayroong demensya (ang sakit na Alzheimer ang pinakakaraniwang porma ng demensya) na ginagamot ng mga antisikotiko – kasama ang Aripiprazole – ay mas malamang na mamatay (dahil sa madaming sanhi) kaysa sa mga taong hindi ginagamot ng mga ganung medikasyon. Ang Aripiprazole ay hindi inaprubahan upang gamutin ang demensya sa mga matatanda, at ang pag-iingat ay dapat na gamitin bago gamitin ang Aripiprazole sa mga matatandang mayroong demensya. Ang Aripiprazole ay pwedeng magsanhi ng mga kondisyong nagbabanta sa buhay na tinatawag na neuroleptic malignant syndrome (NMS). Sabihin agad sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung sa iyong palagay ay mayroong kang NMS. Ang Aripiprazole ay pwedeng magsanhi ng huling diskinesya, isang kondisyong mayroong hindi karaniwan, hindi kontroladong paggalaw ng katawan o mukha. Ang kondisyong ito ay pwedeng maging permanente (kahit na ang Aripiprazole ay ihinto). Ang pinakamagandang paraan upang pigilan ito sa pagiging permanente ay sabihin agad sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay may mapansing mga abnormal na paggalaw (kasama ng mga abnormal na paggalaw sa dila) habang gumagamit ng Aripiprazole. Ang Aripiprazole ay pwedeng magsanhi ng pagtaas ng lebel ng asukal sa dugo at maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng dyabetis. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay magkaroon ng mga senyales ng dyabetis habang gumagamit ng Aripiprazole. Ang mga senyales ng dyabetis ay may kasamang palaging pagkauhaw, palaging pag-ihi, o gutom. Kung ikaw ay may dyabetis, ang iyong asukal sa dugo ay dapat na imonitor ng maingat at regular habang paggagamot ng Aripiprazole upang siguraduhing ang iyong dyabetis ay hindi magiging mas matindi (tingnan ang Abilify at Diabetes). Ang Aripiprazole ay pwedeng magsanhi ng pagbagsak ng presyon ng dugo kapag tatayo mula sa pagkakaupo o pagkakahiga (kilala bilang ortostatikong haypotensyon). Ito ay pwedeng magsanhi sa taong magkaroon ng pagkahilo, o mahimatay. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong kahit anong mga sintomas na ito kapag tumatauo. Ang ortostatikong haypotensyon ay pwedeng maging mapanganib sa mga taong may sakit sa puso o kondyestib na pagpapalya ng puso (CHF). Ang Aripiprazole ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng mga sumpong. Bago simulan ang Aripiprazole, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayoong epilepsy o kasaysayan ng mga sumpong. ...