Provera


Pfizer | Provera (Medication)


Desc:

Ang Provera/medroxyprogesterone ay isang uri ng hormon ng mga babae (progestin). Ang gamot na ito ay katulad sa progesterone na natural na ginagawa ng iyong katawan at ito ay ibinibigay upang mapalitan ang mga hormon kung ang iyong katawan ay hindi nakakagawa ng sapat. Ang gamot na ito ay maraming mga isyu. Sa mga kababaihan na hindi nagbubuntis at hindi dumadaan sa menopos, ang gamot na ito ay ginagamit na panggamot ng hindi normal na pagdugo sa matris at upang manumbalik ang normal na pagreregla sa mga kababaihan na huminto sa pagkakaroon nito ng mga ilang buwan (amenorrhea). Ang Provera ay ginagamit din bilang bahagi ng pamalit ng kombinasyong hormon na terapi kasama ang mga estrogen upang mapababa ang mga sintomas ng menopos (hal. hot flashes). ...

Side Effect:

Humanag ng pangmadaliang tulong medikal kung ikaw ay makararanas ng mga palatandaan ng reaksyong alerdyi: pamumula; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. Agad tumawag ng doktor kung ikaw ay magkakaroon ng mga sumusunod na mga malubhang mga epekto: biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng iyong katawan, biglaang pananakit ng ulo, pagkalito, problema sa paningin, pananalita, o balanse, pananakit ng dibdib, biglaang pag-ubo, paghingal, mabilis na paghinga, mabilis na tibok ng puso, pananakit o pamamaga sa isa o sa parehong binti, pananakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, pananakit na kumakalat sa braso hanggang sa balikat, pagduduwal, pagpapawil, pangkalahatang pagsama ng pakiramdam, pagdurugo ng ari ng kababaihan kung ikaw ay dumaan sa sa menopos, pakiramadam na ikaw ay hihimatayin, mga bukol sa suso, sintomas ng depresyon (problema sa pagtulog, pagkahilo, pagbabago ng saloobin, pananakit ng ulo), lagnat, paninilaw ng mata o balat; pamamaga ng mga kamay, bukong-bukong o mga paa. Hindi gaanong malubha na mga epekto ay ang mga sumusunod: pagdurugo o spotting; pagbabago sa panahon ng pagkakaron ng regla, pangangati ng ari ng babae o paglabas ng likido, pagkirot ng suso o paglabas ng likido mula dito, katamtamang pangangati o pamamantal ng balat, lumalalang mga akne, pagtubo ng mga buhok, paglagas ng buhok sa anit, problema sa pagtulog (insomniya), pagbabago ng gana sa pagkain o pagbabago ng timbang, katamtamang pananakit ng tiyan, pagkabundat, pagduduwal o pagbabago ng kulang ng balat. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Provera kung ikaw ay may alerdyi sa sangkap ng Provera, kung ikaw ay nagbubuntis o iyong naiisip na maaaring nagbubuntis, ikaw ay hindi nasusuri na hindi normal na pagdurugo ng ari ng babae, ikaw ay mayroong pamumuo ng dugo (hal. ang mga nasa baga o binti) o kasaysayan ng pamumuo ng dugo, ikaw ay may kilala o pinaghihinalaang kanser sa suso o iba pang kanser na tinatawag na estroge-or-progesterone-dependent, o kung ikaw ay may kasaysayan ng kanser sa suso, kung ikaw ay may kasaysayan ng problema sa atay o sakit dito. . Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. ...