Provigil


Cephalon | Provigil (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Provigil o modafinil upang mapabuti ang paggising sa mga may sapat at wastong gulang na nakakaranas ng labis na pagkakatulog o ES dahil sa isa sa mga sumusunod na diagnose na karamdaman sa pagtulog: nakahahadlang na sleep apnea o OSA, shift work sleep disorder, na kilala rin bilang shift work disorder, o narcoleps. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay nagpapatuloy o nakakaabala kapag gumagamit ng Provigil ay: sakit sa likod; pagtatae; pagkahilo; sakit ng ulo; pagduduwal; kaba nababagabag sa tiyan; baradong ilong; problema sa pagtulog. Humingi kaagad ng medikal at payong atensiyon kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyayari kapag gumagamit ng Provigil: matinding reaksiyong alerhiya gaya ng pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga o paglunok; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, lalamunan, o dila ; hindi pangkaraniwang pamamalat; paltos sa loob ng mga mata, ilong, o bibig; sakit sa dibdib; pagkalito; maitim na ihi; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; lagnat, panginginig, o namamagang lalamunan; pagbabago sa mental o mood halimbawa, pagsalakay, pagkabalisa, pagkabalisa, depression, pinalaking pakiramdam ng kagalingan, guni-guni, pagkamayamutin, nerbiyos; pula, namamaga, namula, o nagbabalat ng balat; igsi ng paghinga; mga saloobin o aksyon ng pagpapakamatay; pamamaga ng mga binti; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang kahinaan; naninilaw na balat o mga mata. ...

Precaution:

Agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Makipagtalakayan sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong mga kondisyon sa kalusugan kabilang ang kung mayroon ka: kasaysayan ng mga problema sa kalusugan ng kaisipan o kabilang ang psychosis, mga problema sa puso o atake sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga komplikasyon sa atay o bato, isang kasaysayan ng pag-abuso sa droga o alkohol o pagkagumon. Ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mo. Maaaring magkaroon ng mas mataas na pagkakataong mabuntis ang mga babaeng gumagamit ng hormonal birth control ay, habang kumukuha at sa isang buwan pagkatapos ihinto ang Provigil. Hindi pinapayagan na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo at gabay ng iyong doktor. ...