Psyllium


Attogram | Psyllium (Medication)


Desc:

Ang Psyllium ay isang bulk-forming laxative na ginagamit sa paggamot ng paninigas ng dumi. Sumisipsip ito ng likido sa bituka, namamaga, at bumubuo ng isang napakalaking dumi na madaling nailalabas. Ang Psyllium ay maaaring isang pulbos, granula, kapsula, likido, at wafer na iniinom. Karaniwan itong iniinim isang beses hanggang tatlong beses kada araw. ...

Side Effect:

Ang Psyllium ay maaaring maging sanhi ng mga epekto. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas, tumawag kaagad sa iyong doktor: hirap sa paghinga, sakit sa tiyan, hirap sa paglunok, pantal sa balat, pangangati, pagduduwal, pagsusuka. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o problema sa tiyan. Mag-ingat na hindi mahinga ang pulbos na psyllium kapag naghalo ng isang dosis nito. Maaari itong maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi kapag aksidente mong nalanghap. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...