Pyrantel - oral


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Pyrantel - oral (Medication)


Desc:

Kabilang ang Pyrantel sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang anthelmintics o anti-worm na gamot. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon na binibnigay ng mga bulate tulad ng pinworm, roundworm at hookworm. Kumilkilos ang Pyrantel sa pamamagitan ng pag-paralyze ng mga bulate upang natural na maalis sa dumi ng tao. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring maging sanhi ng Pyrantel ay: pagduwal, pagsusuka, pagtatae, tiyan o tiyan cramp, sakit ng ulo, antok, pagkahilo, problema sa pagtulog, o pagkawala ng gana sa pagkain. Kung ang alinman sa mga ito ay hindi huminto o lumala, tawagan at ipaalam ito sa iyong doktor. Malubhang epekto ay malamang na hindi. Bagaman, ang isang bihirang ngunit matinding masamang reaksyon ay nagsasama ng isang allergy. Kung naoobserbahan mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas, agad na humingi ng tulong medikal: pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam mo ito sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, matinding kawalan ng nutrisyon malnutrisyon, o anemia. Dahil ang Pyrantel ay maaaring maging magbigay ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho ng kung anong uri ng mga sasakyan at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang pag-inom ng maraming inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi pinapayagang gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...