Pyridium


Pfizer | Pyridium (Medication)


Desc:

Ang Pyridium o phenazopyridineis ay isang pain reliever na nakakaapekto sa ibabang bahagi ng iyong urinary tract, sa pantog at yuritra. ang Pyridium ay ginagamit upang gamutin ang sakit, nasusunog, nadagdagan ang pag-ihi, at nadagdagan ang pagganyak na umihi. ...

Side Effect:

Humingi ng tulong medikal na pang-emergency kung mayroon kang alinman sa mga senyales ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng Phenazopyridine at komunsulta sa iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: maputlangkulay ng balat, lagnat, pagkalito o panghihina; paninilaw ng balat o yellowing ng iyong balat o mga mata; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi man; pag-aantok, pagkalito, pagbabago ng mood, pagiging mauhawin, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal at pagsusuka; pamamaga, pagtaas ng timbang, pakiramdam ng paghinga; asul o lila na kulay sa iyong balat. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto na: sakit ng ulo; pagkahilo; sakit ng tiyan, pananakit ng tiyan; o pangangati ng balat. ...

Precaution:

Bago kumuhaat gumamit ng Pyridium, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging pinagmulan ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, komunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: sakit sa bato, sakit sa atay, karamdaman sa dugo tulad ng kakulangan ng G6PD, hemolytic anemia. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang gayong mga aktibidad. Hindi pinahihintulutang gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...