Pyrimethamine - oral


GlaxoSmithKline | Pyrimethamine - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ginagamit kasama ng iba pang gamot (tulad ng sulfonamide) upang gamutin ang isang seryosong impeksyon na dulot ng isang parasitiko (toxoplasmosis) sa katawan, utak, o mata o kaya ay para maiwasan ang impeksyon ng toxoplasmosis sa mga taong may HIV. Sa bihirang pagkakataon, ang pyrimethamine ay ginagamit kasama ang sulfadoxine upang gamutin ang malarya. Hindi na inirerekomenda ng CDC ang paggamit ng pyrimethamine ng mag-isa upang maiwasan o gamutin ang malarya. Ang Pyrimethamine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang antiparasitics. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga parasitiko. Inumin ang gamot na ito isang beses o dalawang beses kada araw o ayon sa itinakda ng iyong doktor. Inumin ang gamot na ito na may kasamang pagkain upang mabawasan ang pagduduwal at pagsusuka. Kung ang pagsusuka ay lumubha o nagpatuloy, maaaring babaan ng iyong doktor ang iyong dosage o ipahinto ang pag-inom ng gamot na ito. Ang iyong doktor ay magrereseta ng isa pang gamot (folic/folinic acid) upang maiwasan ang mga problema sa dugo na maaaring idulot ng pyrimethamine. Sundin nang mabuti ang mga tagubilin ng iyong doktor. Uminom ng maraming likido upang maiwasan ang mga problema sa bato habang umiinom ka ng sulfa medication kasama ang pyrimethamine. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga side-effect na maaaring maranasan pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pagsusuka, at pagkawala ng gana sa pagkain. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Karamihan sa mga taong gumagamit ng gamot na ito ay hindi nakakaranas ng malubhang epekto. May iilang mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay maaaring makaranas ng malubhang epekto kabilang ang mga problema sa dugo, lalo na sa mas mataas na dosage. Ang mga panganib na ito ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng paggamit ng folic/folinic acid at regular na pagsusuri ng dugo. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay iyong maranasan: madaling pagpasa/pagdurugo, mga palatandaan ng malubhang impeksyon (tulad ng mataas na lagnat, matinding panginginig, patuloy na pamamaga ng lalamunan), mga palatandaan ng mababang bilang ng red blood cells (tulad ng matinding pagkapagod, maputlang labi/kuko/balat, mabilis na tibok ng puso/paghinga na mga karaniwang aktibidad), namamaga/masakit na dila. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihira, ngunit seryosong side-effect ay naranasan: madugo/kulay rosas na ihi, sakit sa dibdib, mabagal/mabilis/hindi regular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago kumuha ng pyrimethamine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng allergic reaction o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: seizure; problema sa bato; problema sa atay; isang natatanging uri ng mababang bilang ng red blood cells (megaloblastic anemia dahil sa mababang antas ng folate sa dugo); mababang antas ng folic acid na dulot ng iba pang mga kundisyon (tulad ng malnutrisyon, mga problema sa absorba ng pagkain, alkoholismo); mababang bilang ng red/white blood cells; mababang bilang ng platelet sa dugo. Bago sumailalim sa operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi kailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Napakahalaga ng folic acid sa panahon ng pagbubuntis. Magrereseta ang iyong doktor ng folic/folinic acid upang maiwasan ang mababang antas ng folate sa dugo. ...