Quadramet


Bayer Schering Pharma AG | Quadramet (Medication)


Desc:

Ang Quadramet/samarium Sm 153 lexidronamis ay ginagamit upang gamutin ang sakit na dulot ng cancer na kumalat sa buto. Maaari itong makatulong upang ikaw ay paginhawahin at maaari kang pahintulutan na bawasan ang dami ng mga gamot na pang-alis ng sakit na nararamdaman na iyong iniinom. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kailangang masamang epekto: alopecia, angina, congestive heart failure, sinus bradycardia at vasodilation ay maaaring mangyari. Ang medikasyong ito ay maaaring magpababa ng kakayahang labanan ang impeksyon. Sabihin mo kaagad sa iyong manggagamot kung ikaw ay nagkakaroon ng kahit anong mga senyales ng impeksyon ( tulad ng lagnat, panginginig, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan/ubo, sakit kapag umiihi). Sabihin mo kaagad sa iyong manggagamot kung kahit ano sa mga bihira ngunit seryosong epekto ay nangyari: madali o hindi pangkaraniwan na pagdurugo/pagkakaroon ng pasa (tulad ng nagdudugong ilong, madugo/maitim/matagal na dumi, madugo/kulay rosas na ihi), kakaibang panghihina/pagkapagod, kumakabog/patuloy na sakit ng ulo, mabilis/mabagal/hindi regular na tibok ng puso. Ang isang napaka seryosong reaksyon ng allergy sa gamot na ito ay bihira. Subalit, humanap ng agarang pangmedikal na atensiyon kung iyong napapansin ang alin sa mga sumusunod na sintomas ng seryosong reaksyon ng allergy: pantal,pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Quadramet, tulad ng ibang mga gamot na radioactive, ay kailangang hinahawakan nang may pag-iingat at nararapat na ligtas na mga hakbang ay kailangang gawin upang mapababa ang pagkalantad sa radiation ng tauhan ng klinika at iba sa paligid ng pasyente. Ang gamot na ito ay dapat gamitin ng may pag-iingat sa pasyente na nakompromiso ang mga reserba ng utak ng buto. Dahil ang concomitant hydration ay iminumungkahi upang itaguyod ang pagpapalabas ng ihi ng medikasyong ito ang tamang pagbabantay at konsiderasyon sa karagdagang suportang paggamot ay dapat gamitin sa mga pasyente na may kasaysayan ng congestive heart failure o sakit sa bato. Sa pagbubuntis at pagpapasuso, hindi iminumungkahi ang paggamit ng gamot na ito na wala ang payo ng iyong manggagamot.

...