Qualaquin


AR Holding | Qualaquin (Medication)


Desc:

Ang Qualaquin/quinine ay ginagamit upang gamutin ang malaria, isang sakit na dulot ng parasito. Ang parasito na nagdudulot ng malaria ay pangkaraniwang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng pagkagat ng lamok. Ang malaria ay pangkaraniwan sa mga lugar tulad ng Africa, South America at Southern Asia. Ang gamot na ito ay hindi magagamot ang matinding uri ng malaria, at hindi ito dapat inumin upang maiwasan ang malaria. ...

Side Effect:

Tumigil sa paggamit ng Qualaquin at tawagan ang iyong manggagamot kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: lagnat, panginginig, pagkalito, panghihina; matinding pagsuka, sakit sa tiyan, pagtatae; problema sa paningin o pandinig; hirap sa paghinga; pag-ihi ng mas madalang sa karaniwan o hindi na; sakit sa dibdib; mabilis, pakabog, o pumapagaspas na pagtibok ng puso; mahina o mababaw na paghinga, pakiramdam na baka ikaw ay mahihimatay; maputlang balat, madaling magkapasa, lila o pulang bahid sa iyong balat; lagnat, pamamaga ng lalamunan at sakit ng ulo na may matinding pamamaltos, pagbabalat at pulang pamamantal sa balat; pagkawala ng ganang kumain, maitim na ihi, kulay putik na dumi, jaundice ( pagdilaw ng balat at mga mata). Kabilang sa hindi masyadong seryosong epekto: sakit ng ulo, pag-ugong ng tainga, malabong paningin; pagkahilo, pakiramdam na pag-ikot; pagdagdag sa pagpawis; bahagyang pagduwal, pagtatae, o pagsakit ng tiyan; kahinaan ng kalamnan; o pag-init, pagpula, o pangit na pakiramdam sa ilalim ng balat. ...

Precaution:

Bago uminom ng Qualaquin, sabihin mo sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung ikaw ay may allergy dito; o sa quinidine o mefloquine; o kung ikaw ay may ibang mga allergy. Ang produktong ito ay maaaring naglalaman ng hindi aktibong mga sangkap, na maaaring magdulot ng reaksyon ng allergy o ibang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin mo sa iyong manggagamot o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang: nakaraang seryosong epekto gamit ang quinine (tulad ng problema sa dugo), pamilya/personal na kasaysayan ng partikular na problema sa enzyme (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency-G6PD), partikular na problema sa ugat sa mata (optic neuritis), problema sa pandinig ( tulad ng pag-ugong sa tainga), partikular na sakit sa ugat/kalamnan (myasthenia gravis), problema sa pintig ng puso ( tulad ng atrial fibrillation/flutter). Sa pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito ng wala ang payo ng iyong manggagamot. ...