Quetiapine


AstraZeneca | Quetiapine (Medication)


Desc:

Ang Quetiapine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na ang tawag ay atypical antipsychotics na gumagana sa pamamagitan ng pagbabago ng gawain ng ilang partikular na natural na substansiya sa utak. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa gamutin ang mga sintomas ng schizophrenia at depression sa mga pasyenteng may bipolar disorder. Ang Quetiapine ay iniinom din ng nag-iisa o kasama ang ibang mga gamot upang gamutin o iwasan ang mga yugto ng kahibangan tulad ng pagkabalisa, abnormal na nasasabik o nakaiiritang pakiramdam. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Quetiapine ay maaaring maging dahilan ng:pagkahilo, pagkaantok, o kahinaan; tuyong bibig, tumutulong sipon, namamagang lalamunan; pagduwal, pagsuka, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi; malabong paningin, sakit ng ulo, pagkabalisa, pagkaligalig; pamamaga o paglabas ng likido sa suso; pagliban ng panahon ng pagreregla; o pagdagdag sa timbang. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong manggagamot. Ang mas matinding masamang reaksyon kabilang ang: allergy- pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; lagnat, paninigas ng kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso; pabigla-biglang paggalaw ng kalamnan na hindi mo mapigilan; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang panig ng katawan; biglaang sakit ng ulo, pagkalito, problema sa paningin, pananalita, o balanse; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso, puting patse o singaw sa loob ng iyong bibig o sa iyong labi; karagdagang pagkauhaw, madalas na pag-ihi, matinding pagkagutom, o panghihina; pakiramdam na parang mahihimatay; o pag-ihi nang mas madalang kaysa sa pangkaraniwan o hindi na. Kung mapansin mo ang alinman sa mga ito, humanap kaagad ng tulong pang-medikal. ...

Precaution:

Bago uminom ng gamot na ito, ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay mayroon anumang uri ng mga allergy. Ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay umiinom ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon : sakit sa atay o bato; sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa pintig ng puso; kasaysayan ng atake sa puso o stroke; kasaysayan ng mababang bilang ng white blood cell (WBC); sakit sa thyroid; seizure o epilepsy; mataas na cholesterol o triglycerides; personal o pampamilyang kasaysayan ng diabetes; o hirap sa paglunok. Dahil ang Quetiapine ay maaaring maging dahilan ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabigat na makinarya hanggang masiguro mong magagampanan nang ligtas ang gawaing ito. Sa pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na uminom ng gamot na ito na wala ang payo ng iyong manggagamot. ...