Armodafinil


Cephalon | Armodafinil (Medication)


Desc:

Ang Armodafinil ay isang medikasyong nagtatatag ng kawalan ng tulog. Ito ay kagay ng modafinil (Provigil). Katulad ng mga amphetamine, ang Armodafinil ay nagtatatag ng kawalan ng tulog sa pamamagitan ng pagpapasigla ng utak. Ngunit, ang eksaktong mekanismo ng aksyon ng Armodafinil ay hindi alam. Ang Armodafinil ay maaaring gumagawa sa pamamagitan ng pagpapataas sa dami ng dopamine (isang kemikal na neurotransmiter na ginagamit ng nerb para sa komunikasyon sa isa’t isa) sa utak sa pamamagitan ng muling pagdala ng dopamine sa mga nerb. Ang Armodafinil ay ginagamit upang gamutin ang sobrang pagkaantok na sanhi ng sleep apnea, narkolepsi, o karamdamang shift work sleep. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng Armodafinil at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: lagnat, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, at pagsuka kasama ng matinding pamamaltos, pamamalat, at mapulang pamamantal ng balat; ang unang senyales ng kahit anong uri ng pamamantal, kahit na gaano kalumanay; pamamasa, matinding tusok-tusok, pamamanhid, sakit, panghihina ng kalamnan; madaling pagpapasa o pagdurugo; mga sugat sa bibig, hirap sa paglunok; sakit sa bandang itaas ng tiyan, pangangati, kawalan ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, duming kulay putik, paninilaw (paninilaw ng balat o mata); depresyon, pagkalito, mga halusinasyon, agresyon, hindi pangkaraniwang pag-iisip o gawi; sakit ng dibdib, hindi pantay na tibok ng puso. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: sakit ng ulo, pagkahilo; pakiramdam na kabado o balisa; pagduduwal, pagtatae, pag-iiba ng tiyan; hirap sa pagtulog (hindi pagkakatulog); o tuyong bibig. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong tagapagbigay ng alagang medikal kung ikaw ay hindi hiyan sa armodafinil, modafinil (Provigil) o kahit anong ibang gamot. Sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung anong gamot na may reseta at wala, mga bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal ang iyong ginagamit o balak gamitin. Kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay umiinom o uminom ng madaming alak, gumagamit o gumamit ng droga at sobrang nakagamit ng niresetang medikasyon. Sabihin rin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit ng dibdib, iregular na tibok ng puso, o ibang mga problema sa puso pagkatapos gumamit ng pampasigla, at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng atake sa puso; sakit ng dibdib; altapresyon; sakit sa pag-iisip tulad ng depresyon, manya (ulol, abnormal na sobrang siglang kalooban), o sikosis (hirap mag-isip ng malinaw, makipag-usap, makaintindi ng realidad, at kumikilos ng hindi tama); o sakit sa puso, atay, o bato. Ang Armodafinil ay maaaring magpababa sa pagkaepektibo ng mga kontraseptibong hormonal. Gumamit ng ibang porma ng pangontrol sa pagpaparami habang ikaw ay gumagamit ng Armodafinil at para sa loob ng 1 buwan pagkatapos mong huminto. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga uri ng pangontrol sa pagpaparami na gagana para sa iyong habang at pagkatapos ng paggagamot ng Armodafinil. Hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito habang buntis o nagpapasuso ng walang abiso ng iyong doktor. Kung ikaw ay magkakaroon ng operasyon, kasama ang operasyon ng ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng Armodafinil. Huwag magmaneho o gumamit ng makinarya hanggang sa alam mo na kung paano ka inaapektuhan ng gamot na ito. Gayun rin, iwasan ang pag-inom ng alak. ...