Quinaglute


Bayer Schering Pharma AG | Quinaglute (Medication)


Desc:

Ang Quinaglute/quinidine ay iniinom upang gamutin ang mga abnormal na pintig ng puso. Ito rin ay iniinom upang gamutin ang malaria. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin o iwasan ang maraming uri ng hindi regular na tibok ng puso (mga arrhythmia sa puso tulad ng atrial fibrillation). ...

Side Effect:

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, itigil ang pag-inom ng quinidine at humanap ng pangkagipitang atensyong medikal o makipag-ugnayan kaagad sa iyong manggagamot: ang reaksyon ng allergy (nahihirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o mga pantal) ; isang bago o isang lumalalang hindi regular na pattern ng tibok ng puso; sakit sa dibdib o kakulangan sa ginhawa sa dibdib; umuugong na tainga; mga pagbabago sa paningin; pagkahilo, pagkahimatay, o sakit ng ulo; pantal; kahirapan sa paghinga; sakit sa kalamnan ng tiyan, pagduwal, o pagsusuka; o paninilaw ng balat o mga mata. Ang iba pa na hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring mangyari. Patuloy na uminom ng quinidine at kausapin ang iyong manggagamot kung nakakaranas ka ng bahagyang pagkasira ng pakiramdam sa tiyan; sakit ng ulo; nabawasan ang gana sa pagkain; pagtatae; o panghihina ng kalamnan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwan o reaksyon ng allergy sa gamot na ito o anumang iba pang mga gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal na tagapangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga uri ng allergy, tulad ng sa mga pagkain, pangkulay, preservatives, o hayop. Para sa mga produktong hindi nirereseta, basahin nang mabuti ang label o mga sangkap ng package. Maraming mga gamot ang hindi pa napag-aralan partikular sa mga matatandang tao. Dahil dito, maaaring hindi malaman kung parehas ang epekto nito kung ikukumpra sa epekto sa mga mas nakababata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...