Quinidex


Wyeth | Quinidex (Medication)


Desc:

Ang Quinidex / quinidine ay isang gamot na panlaban sa arrythmia na gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa mga hindi normal na signal ng tibok ng puso. Ang gamot na ito ay ginagamit upang matulungan ang puso na tumibok nang normal sa mga taong may ilang mga karamdaman sa ritmo sa puso tulad ng: atrial fibrillation, atrial flutter, at ventricular arrhythmias tulad ng paroxysmal ventricular tachycardia. Ang Quinidex ay gamot pangreseta lamang at dapat inumin ng mayroon o walang pagkain ng may isang buong basong tubig, o tulad ng sinabi ng iyong manggagamot. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon ng iyong katawan sa gamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong manggagamot. Huwag humiga sa loob ng 10 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto na maaaring sanhi ng Quinidex ay: bahagyang pagkabalisa sa tiyan; sakit ng ulo; pagkabawas ng gana sa pagkain; pagtatae; sakit o pulikat, mainit na pakiramdam sa lalamunan o dibdib tulad ng heartburn, o panghihina ng kalamnan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong manggagamot. Kasama sa malalang epekto ay ang: reaksyon sa allergy - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; isang bago o isang lumalalang hindi regular na pattern ng tibok ng puso; sakit sa dibdib o hindi maginhawang pakiramdam sa dibdib; umuugong sa loob ng tainga; mga pagbabago sa paningin; pagkahilo, nahimatay, o sakit ng ulo; pantal; hirap huminga; sakit ng tiyan, pagduwal, o pagsusuka; o paninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago uminom ng gamot na ito ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay may allergy dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Sabihin sa iyong manggagamot kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaron ka ng kahit alin sa mga sumusunod na kondisyon: ilang uri ng sakit sa puso, napakababang presyon ng dugo, kasaysayan ng madaling magkapasa o magdugo, myasthenia gravis, sakit sa bato, sakit sa atay, isang tiyak na karamdaman sa dugo (kakulangan ng G6PD), hika, o kasalukuyang impeksyon na may lagnat. Dahil ang Quinidex ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na inumin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...