Quinidine Sulfate


Eli Lilly and Company | Quinidine Sulfate (Medication)


Desc:

Ang Quinidine ay ginagamit sa paggamot ng umuulit, dokumentado, banta sa buhay na ventricular arrhythmias, tulad ng matagal na ventricular tachycardia. Ang quinidine ay hindi dapat gamitin upang ipanggamot sa hindi malubhang ventricular arrhythmias, tulad ng asymptomatic ventricular premature contraction. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay pagsusuka, heartburn, pantal, lagnat, pagkahilo, pagkapagod, panghihina at sakit ng ulo. Kung ang mga pasyente ay nakakaranas ng hindi regular na tibok ng puso, sakit sa dibdib, pantal sa balat, pagbabago ng pandinig (pag-ugong o pagkabingi), mga pagbabago sa paningin (malabo o pagiging sensitibo sa liwanag) o hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagkakaroon ng pasa ay dapat nilang tawagan kaagad ang kanilang manggagamot. ...

Precaution:

Hindi mo dapat inumin ang gamot na ito kung mayroon kang isang reaksiyon sa allergy sa quinidine o quinine (Qualaquin), kabilang ang madaling pagkakaroon ng pasa o hindi karaniwang pagdurugo. Hindi ka dapat uminom ng quinidine kung mayroon kang myasthenia gravis o ilang mga kondisyon sa puso, lalo na ang AV block (maliban kung mayroon kang isang pacemaker). Bago ka uminom ng quinidine, sabihin sa iyong manggagamot kung mabagal ang tibok ng iyong puso, pagpalya ng puso, isang seryosong kondisyon sa puso tulad ng sakit na sinus syndrome, sakit sa bato o atay, mababang antas ng potassium o magnesium sa iyong dugo, isang kasaysayan ng Long QT syndrome, kung ikaw ay nagpapanatili na mababang dami ng asin sa pagkain, o kung mayroon kang isang abnormal na electrocardiogram o ECG (kung minsan ay tinatawag itong EKG). Kung kailangan mo ng operasyon, sabihin sa iyong Surgeon nang maaga na umiinom ka ng quinidine. Maaaring kailanganin mong ihinto ang pag-inom ng gamot na ito sa maikling panahon. Tanungin ang iyong manggagamot kung paano balansehin ang iyong dosis sa quinidine kung kinakailangan. Maraming iba pang mga gamot ang maaaring humalo sa quinidine. Sabihin sa iyong manggagamot ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom. Kasama rito ang mga nireseta, over-the-counter, bitamina, at mga halamang gamot. ...