Quinora


Bayer Schering Pharma AG | Quinora (Medication)


Desc:

Ang Quinora / quinidine ay iniinom upang gamutin o iwasan ang maraming uri ng hindi regular na tibok ng puso (mga arrhythmia ng puso tulad ng atrial fibrillation). Ang gamot na ito ay maaaring mapabuti ang iyong kakayahang magsagawa ng normal na mga aktibidad sa pamamagitan ng pagbawas ng bilang ng mga hindi regular na tibok ng puso na mayroon ka. Gayunpaman, maaaring hindi nito mapahinto nang tuluyan ang lahat ng iyong hindi regular na tibok ng puso. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga hindi normal na signal ng tibok ng puso. ...

Side Effect:

Ang pagtatae, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa tiyan / cramp, o isang nasusunog na pakiramdam sa lalamunan o dibdib (tulad ng heartburn) ay maaaring mangyari. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga bihira ngunit seryosong epekto ang nangyari: matinding pagkahilo, pagkahimatay, biglaang pagbabago ng tibok ng puso (mas mabilis / mabagal / mas iregular). Sabihin agad sa iyong manggagamot kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ang nangyari: pagbabago ng paningin, pananakit ng mata, pananakit ng kalamnan, hindi pangkaraniwang pagpapawis o panginginig (mga palatandaan ng mababang asukal sa dugo). Sabihin agad sa iyong manggagamot kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ang nangyari: hindi maipaliwanag na lagnat / palatandaan ng impeksyon (tulad ng paulit-ulit na namamagang lalamunan), madaling magkapasa / pagdurugo, matinding pakapagod, maitim na ihi, paulit-ulit na pagduduwal / pagsusuka, paninilaw ng mata / balat , mga sintomas tulad ng lupus (sakit sa kasu-kasuan / kalamnan, sakit sa dibdib, pagbabago ng dami ng ihi). Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng allergy sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon ng allergy, kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang isang uri ng reaksyon (cinchonism) ay maaaring mangyari pagkatapos ng kahit isang solong dosis ng gamot na ito. Makipag-ugnay kaagad sa iyong manggagamot o parmasyutiko kung napansin mo ang mga sintomas tulad ng pag-ugong sa tainga, biglaang mga problema sa pandinig, sakit ng ulo, paglabo ng paningin, pagkalito. Ang iyong dosis ay maaaring kailanganing ayusin. ...

Precaution:

Bago uminom ng quinidine, sabihin sa iyong tagapangalagang pangkalusugan kung ikaw ay may allergy dito o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong manggagamot o parmasyutiko kung mayroon kang: ilang mga uri ng sakit sa puso (tulad ng hindi kumpleto o kumpletong naharangan ang puso nang walang artipisyal na pacemaker, hindi regular na uri ng tibok ng puso, digitalis na pagkalason), napakababang presyon ng dugo, kasaysayan ng madali pagkapasa / pagdurugo (thrombositopenic purpura) na may paggamit ng quinine o quinidine, malubhang kahinaan ng kalamnan (myasthenia gravis). Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong manggagamot o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, isang uri ng karamdaman sa dugo (kakulangan sa G6PD), hika, kasalukuyang impeksyon na may lagnat. Ang Quinora ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (pagpapahaba ng QT). Ang pagpapahaba ng QT ay maaaring madalas na magresulta sa seryoso (bihirang nakamamatay) mabilis / hindi regular na tibok ng puso at iba pang mga sintomas (tulad ng matinding pagkahilo, pagkahimatay) na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang panganib ng pagpapahaba ng QT ay maaaring madagdagan kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal o umiinom ng iba pang mga gamot na maaaring makaapekto sa tibok ng puso (tingnan din sa seksyon ng Drug Interaction). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...