Quinupristin - dalfopristin - injectable


Unknown / Multiple | Quinupristin - dalfopristin - injectable (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Quinupristin-dalfopristin upang gamutin ang ilang mga seryosong impeksyon na dulot ng bacteria na hindi tumugon sa paggamot sa iba pang mga antibiotics (lumalaban na impeksyon). Ang gamot na ito ay nabibilang sa klase ng mga antibiotics na tinatawag na streptogramins. Ang Quinupristin / dalfopristin ay pumipigil sa paglago ng bacteria. Ginagamot ng antibiotic na ito ay ang mga impeksyon dulot ng bacteria lamang. Hindi ito nakagagamot ng mga impeksyon dulot ng virus (tulad ng karaniwang sipon, trangkaso). ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na nagtatagal na epekto o nakakaabala kapag gumagamit ng Quinupristin / Dalfopristin: sakit sa kasu-kasuan; bahagyang pagtatae; sakit ng kalamnan; pagduduwal; nagsusuka. Humingi kaagad ng medikal na atensiyon kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyari nung gumamit ng Quinupristin / Dalfopristin: malubhang reaksiyon ng allergy (pantal; mga pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pamamalat); may dugo o maitim na kulay ng ihi; may dugo o matubig na dumi; sakit sa dibdib; pagkalito; pagkahilo; hinihimatay; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; pagkapagod; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na namamagang lalamunan; sakit sa binti o guya, pamumula, pamamaga, o panlalambot ng muscle; panghihina; sakit, pamamaga, pangangati, o mainit na pakiramdam sa bahaging iiniksyon; mga seizure; matinding sakit sa kalamnan o kasu-kasuan; matindi o paulit-ulit na pagtatae o pagsusuka; pagkabulol; sakit sa tiyan o likod o pamumulikat; panginginig; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; mga problema sa paningin; puting mga patch sa bibig; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago gumamit ng quinupristin, sabihin sa iyong manggagamot kung may allergy ka sa streptogramin antibiotic (tulad ng Pristinamycin, virginiamycin); o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong manggagamot o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mga problema sa atay, mataas na antas ng bilirubin sa dugo (hyperbilirubinemia). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...