Qvar


3M Pharmaceuticals | Qvar (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Qvar ng aktibong sangkap na beclometasone dipropionate na isang corticosteroid na pumipigil sa paglabas ng mga likido ng katawan na sanhi ng pamamaga. Ang gamot na ito ay nilalanghap upang maiwasan at makontrol ang mga sintomas tulad ng pagkahingal at pangangapos ng paghinga dulot ng hika. Ginagamit ang Qvar upang maiwasan ang pag-atake ng hika, hindi ito magiging epektibo kung ang pag-atake ng hika ay nagsimula na. Ito ay gamot na inirereseta lamang at dapat na nilalanghap karaniwang dalawang beses sa isang araw, o tulad ng sinabi ng iyong manggagamot. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon ng iyong katawan sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong manggagamot. Sundin ng naaayon ang mga tagubilin sa label para sa wastong paggamit. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Qvar ay maaaring maging sanhi ng matinding epekto tulad ng: isang reaksiyon ng allergy - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; panghihina, pagod na pakiramdam, pagduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang; pagkahingal o problema sa paghinga pagkatapos langhapin ang gamot na ito; pantal sa balat, pagkapasa, matinding panginginig, pamamanhid, sakit, panghihina ng kalamnan; mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan (lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at baywang); o lumalalang sintomas ng hika. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang pinaka-karaniwan at hindi gaanong matindi na masamang reaksyon ay kasama ang mga sumusunod na sintomas: sakit ng ulo; panunuyo sa iyong bibig, ilong, o lalamunan; puting mga patch o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; baradong ilong, sakit sa sinus, namamagang lalamunan, ubo; o pamamaos o paglalim ng boses. ...

Precaution:

Bago langhapin ang gamot na ito ipaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay may allergy dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga allergy. Sabihin sa iyong manggagamot kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa mata tulad ng katarata, o glaucoma, sakit sa atay, mga problema sa thyroid, diabetes, problema sa tiyan o bituka tulad ng diverticulitis, o ulcer , pagrupok ng buto (osteoporosis), mga impeksyon tulad ng tuberculosis, positibo sa resulta ng pagsusuri ng tuberculosis, herpes, o fungus, mga problema sa pagdurugo, kundisyon sa kaisipan o kondisyon tulad ng psychosis, pagkabalisa, o depresyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag langhapin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...