Rabeprazole


Janssen Pharmaceutica | Rabeprazole (Medication)


Desc:

Ang Rapebrazole ay nasa grupo ng gamot na tinatawag na proton pump inhibitors. Ito ay nakakapagpababa ng acid sa sikmura. Ang Rabeprazole ay ginagamit din upang gamutin ang mga sintomas ng Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) at iba pang kondisyon na may kinalaman sa sobrang acid sa sikmura tulad ng Zollinger-Ellison syndrome. Nagagamit din ang Rapebrazole sa pagpapagaling ng erosive esophagitis (pinsala sa lalamunan dulot ng acid galing sa sikmura). Maari din ibigay ang Rapebrazole kasama ang isang antibiotic upang mapigilan ang gastric ulcer na dulot ng inpeksyon ng helicobacter pylori (H. pylori). Ang Rapebrazole ay hindi dapat gamitin para sa sintomas ng heartburn. ...

Side Effect:

Ang Rapebrazole, tulad ng ibang PPIs, ay may dalang mga epekto. Ang pinakamadalas na epekto ay pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, konstipasyon, pangangati, at sakit ng ulo. Mayroon din ulat ng pagkahilo, pagkanerbiyos, abnormal na tibok ng puso, sakit sa kalamnan, panghihina, pulikat, at problema sa water retention, bagama’t bihira ang mga ito. Matataas na doses at matagalang paggamit (isang taon o mahigit pa) ay maaring itaas ang posibilidad ng mga osteoporosis-related na frafctures sa baywang, pulsuhan, o gulugod. Kaya’t mahalaga na gamitin ang pinakamababang doses at pinakamaikling gamutan hangga’t maari. Mababang antas ng magnesium sa katawan, na humahantong sa seizures at tetany (overactive reflexes) ay naiulat sa mga mahahabang gamutan. ...

Precaution:

Ang heartburn ay madalas na napapagkamalan na unang sintomas ng atake sa puso. Humanap agad ng agarang medical attention kapag ikaw ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na gumagapang sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, o hindi magandang pakiramdam. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay allergic sa Rapebrazole o katulad na gamot tulad ng lansoprazole,esomeprazole, omeprazole, o pantoprazole. Rapebrazole ay hindi ginagamit para sa sintomas ng heartburn. Mayroong mga kondisyon na ginagamot gamit ang kombinasyon ng Rapebrazole at antibiotics. Gamitin ang lahat ng iyong gamot kung papaano itinuro ng iyong doktor. ...