Arnica


Unknown / Multiple | Arnica (Medication)


Desc:

Ang Arnica flowers ay ginagamit upang bawasan ang pamamaga at sakit ng mga pasa, tipalok, mga problema sa kalamnan/kasu-kasuan, at mga kagat ng insekto. Ito rin ay ginagamit bilang pangmumog para sa mga pagang galagid at mga ulser sa bibig. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang arnica, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa kahit anong alerhiyang mayroon ka. Konsultahin ang iyong doktor bago gumamit ng produktong ito. Hindi alam kung naipapasa ba ang gamot na ito sa gatas ng ina. Dahil sa posibleng panganib sa inaalagaang sanggol, ang pagpapasuso habang gumagamit ng produktong ito ay hindi inirirekomedna. Ang arnica ay hindi inirirekomenda habang nagbubuntis. Bago gamitin ang arnica, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang dito. ...