Raloxifene


Apotex Inc. | Raloxifene (Medication)


Desc:

Ang Raloxifene ay inirereseta para sa pagpigil at paggamot sa osteoporosis para sa mga post-menopausal na babae. Ito ay nakakabawas ng bone turnover, ngunit hindi sa sukat ng estrogen mismo. Nakakapagpatibay ito ng buto at napipigilan nag mga fracture sa mga babae na mayroong osteoporosis. Ang Raloxifene ay maari ding makapagpababa ng posibilidad ng isang uri ng breast cancer (invasive) sa mga babae pagtapos ng menopause. Ang gamot na it ay iba mula sa mga hormones (katulad ng estrogen at progestins). ...

Side Effect:

Ang mga malalang allergic reactions sa gamot na ito ay bihira. Pero kung ikaw ay nakaranas o nakakita ng sintomas ng malalang allergic reactions tulad ng pangangati/pamamaga (lalo na kung ito ay nasa mukha/dila/lalamunan), malalang pagkahilo, at problema sa paghinga, agarang humanap ng medical attention. Humanap din ng medical attention kung ang mga bihira, ngunit malala, na epekto na ito ay mangyari: pamamaga ng/sakit sa binti, problema sa paghinga, sakit sa dibdib, biglaang pagbago ng paningin, malalang sakit ng ulo, panghihina ng isang bahagi ng katawan, at pagkalito. Ang Raloxifene, bagama’t bihira, ay maari din magdulot ng stroke o malalang blood clot sa binti, baga, o mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa inyong doktor o parmasyutiko ang iyong medical history, lalo na kung mayroon kang: sakit sa bato, sakit sa atay, altapresyon, paninigarilyo, sakit sa puso/blood vessel tulad ng congestive heart failure, at atrial fibrillation. Bago gamitin ang ang gamot na ito, kumunsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko ung ikaw ay may: active o past history ng blood clots (hal. , deep venous thrombosis, pulmonary embolism, retinal vein thrombosis). ...