Ranitidine


Zentiva | Ranitidine (Medication)


Desc:

Ang Ranitidine ay ginagamit panggamot ng mga ulcer; gastroesophageal reflux disease (GERD), isang kondisyon kung saan ang baliktad na daloy ng asido mula sa tiyan ay nagdudulot ng pinsala sa esophagus; at ang kondisyon kung saan ang tiyan ay gumagawa ng sobra sobrang asido, tulad ng Zollinger-Ellison syndrome. Ang over-the-counter na Ranitidine ay ginagamit sa pagpigil at paggamot ng mga sintomas ng heartburn na kaakibat ng hindi pagkatunaw ng pagkain at pangangasim ng tiyan. Ang Ranitidine ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na H2 Blockers. Binabawasan nito ang asido sa tiyan. Ang Ranitidine ay maaring makita bilang isang tablet, effervecent tablet, effervescent granules, o syrup na iniinom orally. Kadalasan ito ay iniinom mula dalawa hanggang apat na beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Ang Ranitidine ay maaring magdulot ng mga di sadyang epekto. Sabihin agad saiyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng mga malalang sintomas o kung ang mga ito ay di nawawala; pananakit ng ulo, konstipasyon, pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan. Itigil ang paginom ng Ranitidine at tawagan ang iyong doktor kaagad kung ikaw ay may mga malalalang sintoms tulad ng: pananakit ng dibdib, lagnat, paghihikahos, pagubo nang manilaw-nilaw o berdeng plema; madaling magpasa o mamgdugo; di pangkaraniwang panghihina, mabilis o mabagal na tibok ng puso; problema sa iyong paningin, lagnat, sore throat, at pananakit ng ulo na may kasamang malalang pagpapaltos, pagbabalat, namumulang pantal; o p pagduduwal, pananakit ng tiyan, malabong ihi, kulay lupa na dumi, jaundice. Ang mga mas magagaan na epekto ay: pananakit ng ulo (maaring ito ay malubha); pagkaantok, pagkahilo, problema sa pagtulog; mababang libido, pagkabaog, o hirap na labasan; namamaga at masakit na dede (sa lalaki); pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan; o pagtatae o konstipasyon. ...

Precaution:

Bago uminom ng Ranitidine sabihin saiyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ranitidine o sa kahit anong gamot. Sabihin saiyong dokor o parmasyutiko kung anong mga gamot ang iyong iniinom (iniresea o hindi, bitamina, nutriional supplements, herbal products). Siguraduhin na masabi ang mga sumusunod: anticoagulants (blood thinners) tulad ng warfarin; at triazolam. Ang iyong doktor ay maaring kailanganin na baguhin ang iyong medkasyon kung o bantayan ang mga epekto nito. Sabihin saiyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng prphyria, phenylketonuria, o sakit sa bato, o sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, nagpaplanong magbntis, o nagbebreastfeed. Kung ikaw ay mabuntis habang umiinom ng ranitidine, tawagan ang iyong doktor. ...