Aromasin


Pfizer | Aromasin (Medication)


Desc:

Ang Aromasin ay tinukoy para sa pantulong na paggagamot ng invasive na kanser sa suso sa maagang yugto, positibo sa estrodyen reseptor, tapos na sa menopos na mga babae pagkatapos ng 2-3 taon pagkatapos ng naunang adjuvant tamoxifen na terapiya. Ang Aromasin ay tinukoy din para sa paggagamot ng sumulong na kanser sa suso sa mga babaeng menopos na sikolohiko o sapilitan, ang sakit na mayroong pumrogresong terapiyang kontra estrodyen. Ang bisa ay naipakita sa mga pasyenteng mayroong tumor at kulang sa mga estrodyen na reseptor. ...

Side Effect:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: mga problema sa paningin; pamamaga ng iyong mga kamay o paa; bago o hindi karaniwang sakit ng buto; pagkakapos sa hininga, kahit na may malumanay na pagpipilit; o sakit ng dibdib, biglang pamamanhid o panghihina, biglang sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita, o balanse. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: mainit na pamumula; sakit ng ulo, pagod na pakiramdam; pagkabalisa; sakit ng kasu-kasuan; pag-iiba ng tiyan; depres na kalooban; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); o dumaming pagpapawis. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Aromasin, siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa kahit anong medikasyong iyong ginagamit (kasama ang may reseta, walang reseta, mga bitamina, mga erbal na gamot, at iba pa). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Huwag magbubuntis habang gumagamit ng Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Ang mga pangharang na paraan ng kontrasepsyon, tulad ng kondom, ay inirirekomenda. Talakayin kasama ng iyong doktor kung ikaw ay maaaring ligtas na magbuntis o mag-anak pagkatapos ng terapiya. ...