Raptiva


Genentech | Raptiva (Medication)


Desc:

Ang Raptiva o efalizumab ay ibinibigay para sa panglunas ng mga pasyenteng may sapat na gulang (18 taon pataas) na may chronic moderate to severe plaque psoriasis na mga pasok para sa systemic therapy o phototherapy. Ginagamit ang Raptiva ng mayroong gabay at pangangasiwa ng isang doktor. ...

Side Effect:

Ang pangkaraniwang masamang reaksyon na gawa ng gamot na Raptiva na kung saan ang unang dosis ay maaring magdulot ng kumplikadong reaksyon na katulad ng sakit ng ulo, panginginig, lagnat, pagduduwal, at myalgia sa loob ng dalawang araw kasunod ng unang dalawang iniksiyon. ANg mga hindi gaanong masamang mga epekto ay ang: soryasis, sakit, sakit sa buto at arthralgia. Ang pinakaseryosobg epekto naman ay mga adverse reaction na naoobserbahan sa panahon ng gamuta sa ilalim ng Raptiva ay mayroong mga seryosong impeksyon, kabilang ang PML, malignancies, thrombocytopenia, hemolytic anemia, arthritis events, mga pagkakaiba-iba at paglala ng psoriasis, at mga neurologic events. ...

Precaution:

Ang mga pasyente ay dapat bigayn ng payo ng mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa mga panganib at benepisyo ng Raptiva bago ang isang unang reseta, kabilang ang mga panganib ng PML at iba pang mga seryosong impeksyon. Ang mga pasyente na may psoriatic ay dapat makatanggap ng lahat ng mga bakuna na nababatay para sa kanilang edad na inirekomenda ng kasalukuyang mga alituntunin sa pagbabakuna bago simulan ang therapy sa gamot na ito. Ang mga unang reaksyon ng dosis kabilang ang sakit ng ulo, lagnat, pagduwal, at pagsusuka ay nauugnay sa paggamot sa Raptiva at antas ng antas na nauugnay sa saklaw at kalubhaan. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...