Rebetol


Schering-Plough | Rebetol (Medication)


Desc:

Isang antiviral ang Rebetol o ribavarin na ginamit kasabay ng interferon upang gamutin ang patuloy na hepatitis C. Ang pangmatagalang impeksyon sa hepatitis C ay sanhi ng pamamaga sa atay na maaaring humantong sa mga seryosong kondisyon ng atay tulad ng pagkakapilat, cancer, at pagkabigo ng organ. Gumagana ang Rebetel sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng hepatitis C virus sa iyong katawan, na maaaring makatulong sa iyong atay na mabawi. Gayunpaman, ang gamot na ito ay hindi gamot para sa impeksyon sa hepatitis C, at hindi nito pinipigilan ang pagkalat ng Hepatitis C sa iba sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa sekswal o kontaminasyon ng dugo halimbawa ay pagpapahiram ng mga ginamit na karayom. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay mananatili o nakakaabala kapag gumagamit ng Rebetol: paninigas ng dumi; ubo; pagtatae; pagkahilo; tuyong bibig; tuyong balat; walang gana kumain; banayad na sakit ng ulo, pagduwal, o pagsusuka; mga problema sa sinus; pagod; masakit ang tiyan; kahinaan o pagkapagod. Humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naganap kapag gumagamit ng Rebetol: matinding reaksiyong alerhiya (pantal; pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga; pangangati; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); mga pagbabago sa pandinig, panlasa, o paningin; sakit sa dibdib; madilim, nagtagal, o madugong mga dumi ng tao; maitim na ihi; pagbaba ng dami ng ihi; hinihimatay; lagnat, panginginig, o namamagang lalamunan; pagkawala ng buhok; sakit sa kasu-kasuan; mga problema sa panregla; mga problema sa kalagayan o kaisipan (hal. , pagkabalisa, pagsalakay, galit, pagkabalisa, nabawasan ang konsentrasyon, pagkalungkot, pagkamayamutin, nerbiyos); sakit ng kalamnan o kahinaan; pamamanhid ng isang braso o binti; maputlang dumi ng tao; matagal na pagduwal at pagsusuka; mabilis na paghinga; pula, namamaga, namula, o nagbabalat ng balat; matinding sakit ng ulo; malubha o paulit-ulit na pagtatae; matinding sakit sa tiyan o likod; igsi ng paghinga; mga saloobin o aksyon ng pagpapakamatay; problema sa pagtulog; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang o matinding pagkapagod, kahinaan, o pagkapagod; pagbaba ng timbang; naninilaw ng mga mata o balat. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Rebetol sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: iba pang mga uri ng hepatitis, halimbawa Autoimmune hepatitis, mga karamdaman sa dugo, halimbawa ay Sickle cell anemia, mababang hemoglobin, thalassemia, sakit sa bato.

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: iba pang mga problema sa atay, sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa paghinga, mga problema sa pancreas, halimbawa ay Pancreatitis, diabetes. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo o maging sanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Tumatanggi ang pagpapaandar ng bato sa iyong pagtanda. Ang gamot na ito ay tinanggal ng mga bato. Samakatuwid, ang mga matatanda ay maaaring may mas malaking panganib para sa anemia habang ginagamit ang gamot na ito. Hindi dapat gamitin ang Rebetol habang nagbubuntis. ...