Aromatic ammonia - inhalation


Unknown / Multiple | Aromatic ammonia - inhalation (Medication)


Desc:

Ang produktong ito ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang pagkahimatay. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapataas sa kagustuhan ng katawang huminga. Ang pagkahimatay ay maaaring sanhi ng ilang uri ng gamot, ng hindi kaaya-aya o nakakastres na pangyayari, o ng isang seryosong problemang medikal, tulad ng sakit sa puso. Ang pagkahimatay sa mas matatanda ay mas madalas na mas seryoso kaysa sa pagkahimatay sa mga mas bata. Ang mga mas matatandang tao at taong may kasaysayan ng mga problema sa puso ay dapat na humingi ng atensyong medikal agad kung himatayin. Mayroong Aromatic ammonia spirit na walang reseta ng doktor. ...

Side Effect:

Ang ilan sa mga epekto ay may kasamang: ubo, pagsuka, pagtatae, at sakit ng ulo ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihan ng maagap ang iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: hirap sa paghinga. Kung ikaw ay may mapansing ibang epektong wala sa listahan sa taas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa baga, mga problema sa mata, kahit anong alerhiya. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang sa pagbubuntis kung malinaw na kinakailangan. Hindi alam kung naipapasa ba ang gamot na ito sa gata ng ina, kaya naman dapat na konsultahin ang iyong doktor bago magpasuso. Ang gamot na ito ay hindi dapa ilagay sa mata o balat. Kung ang Aromatic ammonia spirit ay mailagay sa iyong mata o balat, ang paso at iritasyon ay maaaring mangyari. ...