Arsenic Trioxide Injection


Cephalon | Arsenic Trioxide Injection (Medication)


Desc:

Ang Arsenic trioxide ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na anti-neoplastics, ginagamit upang gamutin ang akyut na promyelocytic na leukemya, kung ang kemoterapiya o ibang porma ng paggagamot ay hindi nakakatulong. Ito ay gumagana sa pamamagitanng pagpapabagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser. ...

Side Effect:

Ang Arsenic trioxide ay pwedeng magsanhing hayperglaysemya, kasama ang mga sumusunod: matinding uhaw; madalas na pag-ihi; matinding gutom; panghihina; at malabong paningin. Ang ibang hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: sobrang pagod; pagkahilo; sakit ng ulo; pagtatae; pamamaga ng braso, kamay, paa, bukong-bukong, o binti; pamamantal; o pangangati. Ang mga sumusunod ay mas madalang, ngunit matinding epekto, na nangangailangan ng agarang alagang medikal: hindi pangkaraniwang pagpapasa o pagdurugo; sukang madugo o parang kapeng durog; dumi na maitim at mahirap ilabas o may kasamang matingkad na pulang dugo; kumaunting ihi; pamamantal at mga sumpong. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot o may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o atay. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...