Relenza


GlaxoSmithKline | Relenza (Medication)


Desc:

Ang Relenza o zanamivir ay ginagamit para panglunas ng impeksyon dulot ng influenza virus, kabilang ang H1N1, sa mga batang pitong taong gulang o mas matanda na may mga sintomas na hindi bababa sa dalawang araw. Pinipigilan at binabawasan ng gamot na ito ang pagkalat ng influenza viruses A at B, ang mga virus na nagdududlot ng trangkaso. ...

Side Effect:

Dapat mayroong inhaled bronchodilator para maibsan ng malibilisan ang anumang pwede o posibleng mangyari sa oras na ginagamit ang gamot na ito sa mga pasyente na mayroong hika o iba pang mga problema sa paghinga na ginagawang sensitibo sa mga nalalanghap na mga alikabok o iba pang mga particles. Ang mga pasyenteng may mga problema sa paghinga ay posibleng makaranas ng mga problema sa paghinga kapag nasa ilalim ng gamot na zanamivir na dulot ng irtasyon ng tubong hinihingahan ng mga particle galing sa ingaler. Posibleng maranasan ang impeksyon sa sinus, tainga, ilong, at lalamunan. Naiulat ng mga reaksyon sa balat, mga reaksyon ng alerdyi, bronchospasms, at behavioral disturbances. Ang madalas na epekto ng gamot na ito ay sakit ng ulo, pagtatae, pagduwal, ubo, pagsusuka at pagkahilo. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na kung mayroong: problema sa baga o paghinga tulad ng hika, COPD, sakit sa puso, problema sa bato. Agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng gamot na Relenza kung ikaw ay alerdye dito; o sa mga protina ng gatas (not lactose intolerance); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring magkaroon ng hindi gaanong mabisang epekto sa mga bata ang gamot na ito dahil maskaunti ang kanilang nalalanghap nang mabuti. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung kinakailangan talaga sa panahon ng pagbubuntis. Iwasan ang pagmamaneho, gumamit ng makina, o gumawa ng anumang gawain na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong magagawa ang Gawain na ito. Limitahan din ang pag-inom na alak o nakakalasing na bagay. ...