Relpax


Pfizer | Relpax (Medication)


Desc:

Ginagamit ang relpax o eletriptan upang gamutin ang sakit ng ulo na migraine. Binabawasan din ng gamot na ito ang mga substances sa katawan na maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagduwal, pagiging sensitibo sa ilaw at tunog, at iba pang mga senyales ng sobrang sakit ng ulo. ...

Side Effect:

Agad na tawagan ang iyong doktor at itigil ang paggamit ng eletriptan kung mayroon kang mga seryosong epekto na tulad ng: mga problema sa paningin, pagsasalita, o balanse; sakit sa dibdib o mabigat na pakiramdam, masakit na pakiramdam na kumakalat sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, masamang pakiramdam; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglaang sakit ng ulo, pagkalito, bigla at matinding sakit sa tiyan at madugong pagtatae; pamamanhid o pangingilig at isang maputla o blue-colored ang hitsura ng iyong mga daliri o daliri ng paa; o kung gumagamit din ng isang antidepressant - pagkawala ng balanse o koordinasyon, overactive reflexes, pagkabalisa, mataas na lagnat, pagpapawis, mabilis o pagdurog ng mga tibok ng puso, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, , guni-guni, nahihimatay. Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ng gamot na ito ay tulad ng: hindi gaanong masakit ang ulo; nanunuyong bibig, pagkasira ng tiyan, sakit sa tiyan o cramps; pakiramdam ng parang nala-lock ang iyong panga, leeg, o lalamunan; mabigat na pakiramdam sa anumang bahagi ng iyong katawan; pagkahilo, pagka-antok, panghihina; o init, pamumula, o mild tingling ng iyong balat. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doctor o nars kung ikaw ay alerdye ditto bago gamitin ang eletriptan, o sa iba pang mga triptan migraine na gamot tulad ng sumatriptan; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito ay, na maaaring magdulot ng mga alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye, kausapin ang iyong parmasyutiko o doktor. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka tulad ng: sakit sa puso, halimbawa, sakit sa dibdib, atake sa puso, irregular na tibok ng puso, sakit sa coronary artery, vasospasm, mga problema sa pagdaloy ng dugo sa utak halimbawa ay stroke, transient ischemic attack at problema sa daluyan ng dugo. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...