Relprevv


Eli Lilly | Relprevv (Medication)


Desc:

Isang antipsychotic na gamot ang Relprevv o olanzapine na nakakaapekto sa mga kemikal sa utak. Ginagamit ang gamot na ito upang bigyang lunas ang mga nasa hustong gulang na nasa estado ng pagkabalisa dulot ng schizophrenia o bipolar disorder (manic depression). Para sa paggamot sa schizophrenia ang karaniwang oral dosis ng olanzapine ay 10-20 mg isang beses bawat araw. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari pagka-antok, pagkahilo, pagduduwal, matigas na dumi, masmagana sa pagkain, pagtaas ng timbang, nanunuyong bibig, sakit ng ulo, o pamumula, sakit, pamamaga sa lugar ng pinag-iniksyon. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala. Ang Olanzapine extended-release injection ay idinisenyo upang palabasin ang bisa ng gamot nang dahan-dahan sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kung ang gamot ay masyadong mabilis na umeepekto, ang iyong mga antas ng gamot ay maaaring masyadong mataas. Ang mataas na antas ng olanzapine ay nangyayari, humingi ng agarang atensyong medikal kapag ang alinman sa mga sintomas na ito, tulad ng: pagkaantok o mahirap gisingin, matinding pagkahilo, mabagal paghinga, bago o lumalalang mga pagbabago sa kaisipan o emosyon tulad ng pagkalito, pagkabalisa, nerbiyos, aggression, pagkaligalig, kalamnan paninigas o spasm, panginginig, hindi pangkaraniwang kahinaan, hirap sa paglalakad o pagsasalita, seizure. Maaaring bihirang mapataas ang antas ng asukal sa iyong dugo ng gamot na ito na maaaring magdulot ng paglala ng diabetes. Maaaring madagdagan ang panganib ng bisa ng gamot na ito ang pagtaas ng timbang mula sa gamot na ito.

Agad na ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng mataas na asukal sa dugo tulad ng labis na pagka-uhaw at pag-ihi, amoy hiningang prutas, labis na pagka-gutom, panghihinahina o pagod. Tiyaking suriin nang regular ang taas ng iyong asukal sa dugo kung mayroon ka nang diabetes. Ang gamot ay posibleng magdulot ng pagtaas ng timbang at pagtaas ng iyong antas ng kolesterol sa dugo (o triglyceride), lalo na sa mga kabataan. Ang mga epektong ito, kasabay ng diyabetis, ay posibleng makadagdag sa iyo ng panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Talakayin kasama ng iyong doktor ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na Relprevv kung ikaw ay alerdye dito o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring magdulot ng mga alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye kausapin ang iyong parmasyutiko. Ipaalam din sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, ang iyong medikal na kasaysayan, tulad ng mga: problema sa atay, mababang presyon ng dugo, kanser sa suso, stroke, demensya, sakit na Alzheimer, seizures, problema sa prostate, glaucoma, sakit sa bituka tulad ng tulad ng bowel obstruction, paralytic ileus, paghihirap sa paglunok, neuroleptic malignant syndrome (tingnan din sa seksyon ng Mga Epekto ng Side), malambot na dyskinesia, mababang bilang ng puting dugo. Kung ikaw o ang isang miyembro ng pamilya ay may kasaysayan ng mga sumusunod ay agad na sabihin din sa iyong doktor o parmasyutiko: diabetes, sakit sa puso, mataas na antas ng kolesterol sa dugo o triglyceride level, mataas na presyon ng dugo, labis na timbang.

Maaaring gmagdulot ng pagkahilo o pag-aantok ang gamot na ito. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga gawain. Umiwas din sa mga inuming nakalalasing. Huwag magmaneho pagkatapos makatanggap ng iniksyon sa buong araw. Maaari din itong makapagdulot ng heat stroke. Iwasan ang mga gawain na posibleng magdulot ng labis na init sa katawan tulad ng mabibigat na trabaho, paggamit ng mga hot tub o pag-eehersisyo sa mainit na panahon. ...