Remeron


Merck & Co. | Remeron (Medication)


Desc:

Ang Remeron o mirtazapine na kung saan ay isang tetracyclic antidepressant na tumutulong sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mood at damdamin. Ginagamit ang gamot na ito para sa paggamot ng pangunahing depression. Ang Remeron ay ginagamit din para sa paggamot ng posttraumatic stress disorder. Ito ay isang gamot na nirereseta lamang at dapat na iniinum, karaniwang isang beses sa isang araw sa oras ng pagtulog mayroon o walang laman ang tiyan o tulad ng gabay ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Iwasang dagdagan ang dosis o dalas nang walang gabay ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Maliban sa mga epkto ng gamot na ito, ang Remeron ay maaaring magdulot din ng malubhang epekto tulad ng: isang alerdyi, karaniwang ay ang pantal-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga kati-kati; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, at trangkaso; white patch o sugat sa loob ng bibig o mga labi; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay ang mga: pagka-antok, pagkahilo, panghihina; pagduduwal, sakit ng tiyan; matigas na pagdumi, tumataas ang gana sa pagkain, pagdagdag ng timbang; nanunuyong bibig; o pagka-uhaw. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: karanasan o kasaysayan ng pamilya ng mga problema o sakit sa pag-iisip tulad ng bipolar o manic-depressive disorder, karanasan o kasaysayan ng pamilya ng mga pagtatangkang pagpapakamatay, sakit sa atay, sakit sa bato, seizure, mataas na antas ng kolesterol sa dugo o antas ng triglyceride, sakit sa puso tulad ng atake sa puso, o angina, stroke, panunuyo ng tubig, o mababang presyon ng dugo. Maaaring ding magdulot ang Remeron ng pagkahilo at pagka-antok, umiwas sa pagmamaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa masigurong magagawa ng ligtas ang gawain. Bawas-bawasan din ang mga inuming alcohol o nakakalasing. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...