Remicade


Schering-Plough | Remicade (Medication)


Desc:

Ang gamot na Remicade o infliximab ay tumutulong upang bawasan ang mga epekto ng isang substance sa katawan na maaaring magdulot ng pamamaga. Ginagamit ang remicade upang bigyan ng lunas ang rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ulcerative colitis, Crohn's disease, at ankylosing spondylitis. Ang gamot na ito ginagamit din upang gamutin ang malubha o or disabling plaque psoriasis. Madalas na ginagamit ang gamot na ito kung ang ibang mga gamot ay hindi naging epektibo ang bisa. ...

Side Effect:

Mga karaniwang epekto ng gamot na Remicade ay ang mga impeksyon sa bandang itaas na respiratory tract, impeksyon sa ihi, ubo, pantal, sakit sa likod, pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, panghihina at lagnat. Posibleng maranasan ang mga epekto sa panahon o ilang sandali pagkatapos na ibigay ang gamot na ito tulad ng mababa o mataas na presyon ng dugo, sakit sa dibdib, kahirapan sa paghinga, pantal, pangangati, lagnat at panginginig. Ang mga reaksyong ito ay maaaring magdulot ng isang allergy sa gamot. Ang mga epektong ito ay kadalasang nararansan ng mga pasyente na nagkakaroon ng mga antibodies sa infliximab at posibleng mangyari sa mga pasyente na gumagamit ng mga gamot na pinipigilan ang immune system, tulad ng methotrexate. ...

Precaution:

Kapag ikaw ay alerdye sa infliximab hindi dapat gumamit ng Remicadex, o kung ginagamot ka rin ng gamot na anakinra o abatacept. Nagkakaroon ng isang bihira at mabilis na pagkalat ng lymphoma (cancer) ang ilang mga tao na gumagamit ng Remicade. Ang kondisyong ito ay nakakaapekto sa atay, pali, at utak ng buto, at maaari itong nakamamatay. Agad na tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay naranasan tulad ng: lagnat, pawis sa gabi, pangangati, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, pagkapagod, busog na pakiramdam pagkatapos kumain ng kaunti, sakit sa iyong bandang itaas sa tiyan na maaaring kumalat sa iyong balikat , pagduduwal, madaling magka-pasa o pagdurugo, maputlang balat, magaan ang ulo o hininga, mabilis na tibok ng puso, maitim o madilaw na ihi, dumi ng kulay na putik, o paninilaw ng balat o mga mata. Ang remicade ay tumutulong mapababa blood cells upang malabanan ang mga impeksyon sa katawan. Maaaring kailanganin na masuri ang iyong dugo nang madalas. Umiwas sa mga taong may sakit o may impeksyon. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring dagdagan ang iyong peligro ng pinsala sa pagdurugo. POsibleng maging malubha o nakamamatay na mga impeksyon ay maaaring mangyari sa panahon ng gamutan ng Remicade. AGad na makipag-ugnayan sa iyong doktor kung mayroon kang mga palatandaan ng impeksyon tulad ng: lagnat, panginginig, sintomas ng trangkaso, o sakit, init, o pamumula ng iyong balat.

Sabihin sa iyong doktor bago gamitin ang Remicade, kung mayroon kang heart failure o iba pang mga problema sa puso, isang active o bagong impeksyon, diabetes, sakit sa atay, mga seizure, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), isang kasaysayan ng kanser, isang mahinang sistema ng immune, pamamanhi, problema sa nerve o muscle, o kung kaka-pabakuna pa lang. Ang iyong doktor ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri bago ang gamutan upang matiyak na wala kang tuberculosis o iba pang mga impeksyon. Huwag makatanggap ng isang live vaccine habang nasa ilalim ng gamot na Remicade. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...