Remifentanil - injection


Abbott Laboratories | Remifentanil - injection (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay ini-inject ng mga medikal na propesyonal na mayroong kasanayan sa sa pagbibigay ng anesthetic na gamot sa isang ugat nang mabagal na IV injection o tuluy-tuloy na infusion. Nakabatay ang dosis sa kondisyong medikal ng pasyente at tugon sa gamot. Maaaring gamitin ang gamot na ito upang makontrol ang sakit pagkatapos ng operasyon na nasa ilalim pa ng obserbasyon ng isang doctor o iba pang espesyalista. Isang gamot ang Remifentanil sa sakit na ginamit bago o sa panahon ng operasyon o iba pang mga pamamaraan na nangangailangan ng anesthesia. Gamitin ang gamot na ito nang tama ayon lang sa inireseta. Iwasang dagdagan dosis, gamitin ito nang mas madalas, o gamitin ito para sa isang mas matagal na oras kaysa sa inireseta dahil ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng habit-forming. ...

Side Effect:

Ang isang alerdyi sa gamot na ito hindi gaano, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kapag naranasan ito. Kasama sa mga sintomas ng isang alerdyi ang: pantal-pantal, pangangati, pamamaga, problema sa paghinga. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto ay naranasan tulad ng: mabagal o hindi regular na tibok ng puso, lagnat, paninikip ng dibdib o muscle, problema sa paghinga, seizures. Posible ring manyari ang pagkahilo, pag-aantok, pagduwal, pagsusuka, panginginig, o sakit ng ulo. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nabanggit sa itaas. ...

Precaution:

Kapag ginagamit ang gamot ay ipinapayo ang matinding pag-iingat na ito sa mga pasyente na labis ang timbang. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Maaaring magdulot ang gamot na ito ng pagkahilo o pag-aantok; mag-iingat kapag ang yong mga ginagawa ay nangangailangan ng alerto tulad na lamang ng pagmamaneho o paggamit ng makinarya hanggang sa ang pagkahilo o pagka-antok na pakiramdam dulot ng gamot na ito ay nawala na. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: pinsala sa ulo, sakit sa baga tulad ng hika, sakit sa baga o iba pang mga alerdyi na mayroon ka lalo na sa codeine or fentanyl. ...