Repaglinide


Carma Laboratories | Repaglinide (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Repaglinide upang gamutin ang type 2 diabetes, mga kondisyong kung saan ang katawan ay hindi gumagamit ng insulin nang normal kung kaya ay hindi makontrol ang pagtaas ng asukal sa dugo. Tumutulong ang Repaglinide ang iyong katawan na makontrol ang dami ng glucose (asukal) sa iyong dugo. Binabawasan nito ang dami o taas ng glucose sa pamamagitan ng pagtulong sa pancreas upang palabasin ang insulin. Ang Repaglinide ay isang tabletas na iniinum. Ang mga tableta ay iniinum bago kumain, anumang oras mula 30 minuto bago kumain. Kung laklaktaw ng isang pagkain, kailangan mong ring maglaktaw ng isang dosis ng repaglinide. ...

Side Effect:

Posibleng makaranas ng hypoglycemia o mababang asukal sa dugo habang umiinum ng gamot na ito. Ang iyong doctor ay magsasabi kung ano ang dapat mong gawin kapag nakakaranas ng hypoglycemia. Posible rin nyang sabihin sa iyo na tingnan ang iyong asukal sa dugo, kumain o uminom ng pagkain o inumin na naglalaman ng asukal, tulad ng kendi o katas ng prutas, o kumuha ng pangangalagang medikal. Maingat na sundin ang mga payo o tagubiling ito kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng hypoglycaemia tulad ng : panginginig, pagkahilo o luting na pakiramdam, pagpapawis, nerbiyos o pagkamayamutin, biglaang pagbabago ng pag-uugali o kondisyon, sakit ng ulo, pamamanhid sa paligid ng bibig, panghihina, maputlang balat, gutom, clumsy na paggalaw.

Posibleng magkaroon ng mga malubhang sintomas kapag hindi gumaling ang hypoglycemia. Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng hyperglycemia (mataas na asukal sa dugo) agad na tawagan ang iyong doktor: matinding uhaw, madalas na pag-ihi, matinding gutom, panghihina, malabo na paningin. Maaaring magdulot ang Repaglinide ng iba pang mga epekto. Kapag ang mga sintomas na ito ay lumala o hindi nawala tulad ng sakit ng ulo, kasikipan ng ilong, magkasamang sakit, sakit sa likod, paninigas ng dumi, pagtatae, agad na sabihin sa iyong doktor. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa repaglinide o anumang iba pang mga gamot bago kumuha ng repaglinide. Sabihin rin sa iyong doktor at parmasyutiko ang mga reseta at hindi niresetang mga gamot na iyong iniinom. ABisuhan din ang iyong doktor kung mayroon kang problema sa atay o bato o kung alam mo na mayroon kang type I diabetes mellitus. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Ipaalam din sa doktor o dentista na kumukuha ka ng repaglinide kapag nagkaroon ka ng operasyon, kasama ang pag-opera sa ngipin. ...