Repronex


Ferring Pharmaceuticals | Repronex (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Repronex o menotropins upang bigyang lunas ang ilang mga problema sa infertility ng mga kababaihan. Tumutulong ito ngpara sa follicle stimulate hormone (FSH) at luteinizing hormone (LH) na makakatulong pasiglahin ang malusog na mga ovary upang makagawa ng mga itlog. Ang gamot na ito ay karaniwang ginagamit kasama ng isa pang hormon (human chorionic gonadotropin-hCG) upang matulungan mabuntis ang kababaihan sa pamamagitan ng pagpapalaki at paglabas ng sapat na itlog o tinatawag na obulasyon. ...

Side Effect:

Posibleng maransan ang sakit ng ulo, mild na pamamaga o sakit sa tiyan, pamumula o sakit sa lugar ng pinag-iiniksyon, paglambot ng dibdib, o pagkahilo. Agad na abisuhan ang iyong doktor kung ang mayroon man sa mga hindi matiyak ngunit malubhang epekto na nararanasan: pagdurugo sa ari, mga sintomas na tulad ng trangkaso tulad halimbawa ng lagnat, panginginig, sakit sa kasukasuan, sakit ng kalamnan, pagkapagod. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka seryosong epekto na naganap humingi ng agarang atensyong medical tulad ng: kahinaan sa isang parte ng katawan, mabagal na pagsasalita, biglaang pagbabago ng paningin o matinding sakit ng ulo, sakit o pamamaga ng mga kalamnan, sakit sa dibdib, maigsing paghinga. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng isang tinatawag na Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS). Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng therapy at pagkatapos ng gamutan na inihinto.

Ang seryosong OHSS ay bihirang nagdudulot ng isang likido na biglang namumuo sa tiyan, dibdib, at parte ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nagkakaroon ka ng mga sumusunod na epekto: matinding sakit o pamamaga sa ibabang bahagi ng tiyan (pelvic), pagduwal o pagsusuka, biglaang o mabilis na pagtaas ng timbang, o pagbabago sa dami ng ihi. Humingi ng agarang medikal na atensiyon kung nangyari ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Ang mga simtomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay tulad ng: pantal-pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, problema sa paghinga at matinding pagkahilo. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito o sa iba pang mga produktong naglalaman ng FSH o LH; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Posibleng may laman itong ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye, kausapin ang iyong parmasyutiko. Hindi dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka tulad ng: iba pang mga problemang infertility tulad halimbawa ng primary ovarian failure, abnormal na uterine o dumudugong vagina, mga problema sa thyroid o adrenal gland, kanser ng mga reproductive organ kabilang ang suso, matris, obaryo, bukol sa utak, ovarian cyst o lumalaking mga obaryo hindi dahil sa polycystic ovary syndrome. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na kung mayroong: pamumuo ng dugo, stroke, ilang mga sakit sa puso, mga problema sa baga tulad ng hika.

Posibleng magdulot ito ng pagkahilo kaya umiwas muna sa pagmamaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang matiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga gawain. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Kapag ikaw ay nabuntis, itigil ang paggamit ng gamot na ito. Hindi dapat gamitin habang nagbubuntis ang gamot na ito. ...