Requip


GlaxoSmithKline | Requip (Medication)


Desc:

Isang non-ergoline dopamine agonist ang Requip o ropinirole. Ginagamit ang gamot na ito ng mag-isa o kasabay ng iba pang mga gamot upang mapabuti ang iyong kakayahang gumalaw at bawasan ang panginginig, paninigas, mabagal na paggalaw, at hindi matatag na dulot ng sakit na Parkinson;s disease. Ginagamit din ang gamot na ito upang gamutin ang restless legs syndrome (RLS), sa pamamagitan ng pagbawas ng paggalaw ng iyong mga binti, na nagbibigay ng magandang resulta tulad ng maayos na tulog. Ito ay isang inireresetang gamot lamang at dapat na inumin ng gamot sa mayroon o walang pagkain, karaniwang 3 beses sa isang araw ayon sa gabay ng doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Karaniwang mga epekto ng Requip ay ang: pagduduwal na hindi masyadong malubha, pagsusuka, sakit sa tiyan, o pagkawala ng gana sa pagkain; lumalang mga sintomas ng RLS tuwing umaga; pagtatae o paninigas ng dumi, tuyong bibig, pawis; sakit ng ulo; pagkahilo; mga problema sa pagtulog; o pagkabalisa. Tawagan ang iyong doktor kung ang mga ito ay tumagal o lumala. Kinabibilangan ng ng mas malubhang epekto ay ang: isang reaksiyong alerdyi tulad ng pantal-pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga butlig; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; lagnat, paninigas na kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi normal na tibok ng puso, lalo na kung huminto ka sa paginum ng Requip o gumamit ng isang mas mababang dosis; guni-guni; panginginig o walang pigil na paggalaw; o masikip na pakiramdam sa iyong dibdib, problema sa paghinga. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: mga problema sa puso kabilang ang hindi regular na tibok ng puso, mga karamdaman sa kaisipan o kondisyon tulad ng pagkalito, guni-guni, psychoses, o schizophrenia, nahihirapang maglakad, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mababang presyon ng dugo, mga karamdaman sa pagtulog tulad ng sleep apnea, o narcolepsy. Dahil ang Requip ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Huwag din uminom ng maraming inuming alkohol. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...