Artha - G


Williams Laboratories | Artha - G (Medication)


Desc:

Ang Artha - G/salsalate ay ginagamit upang paginhawahin ang sakit mula sa madaming mga kondisyon. Ito rin ay ginagamit upang bawasan ang sakit, pamamaga, at katigasan ng kasu-kasuan dulot ng rayuma. Ang medikasyong ito ay kilala bilang nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig, kadalasang 2 hanggang 3 beses araw-araw kasama ng isang basong puno ng tubig o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ay maaaring may kasamang: sakit ng tiyan, pangangasim ng sikmura, pamamaga ng bukong-bukong/paa/kamay, bigla/hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang, mga pagbabago sa pandinig (halimbawa, pagtunog sa tainga, bumabang pandinig). Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: hikang dulot ng pagkasensitibo sa aspirin (kasaysayan ng lumalalang paghingang may kasamang makati/baradong ilong pagkatapos gumaming aspirin o ibang NSAIDs), matinding sakit sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...