Restoril


Novartis | Restoril (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Restoril o tamazepam para sa panandaliang gamutan ng mga pasyente na may problema sa pagtulog o hirap sa pagtulog. Kadalasan itong ginagamit sa loob ng 7-10 araw. Posible kang matulungan para makatulog nang mas mabilis at mabawasan ang bilang ng mga pagkakataong makagising sa gabi. Maaari ka ring matulungan na matulog nang mas mahabang panahon o oras. ...

Side Effect:

Maaaring magdulot ang Restoril maliban sa mga epekto nit tulad ng: pagkabalisa; pagka-antok sa araw; pagkahilo; pagkapagod; hangover na pakiramdam; sakit ng ulo; gaan ng ulo; pagduduwal; kinakabahan, katamaran; hindi pangkaraniwang kahinaan. Ang mga hindi gaanong sersyosong mga epekto ay: malubhang reaksiyong alerhiya tulad ng pantal-pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; pamamalat; pagkalito; guni-guni; pagkawala ng memorya; mga problema sa kaisipan o kalagayan tulad halimbawa ng seizure, pagkabalisa; bago o lumalalang problema sa pagtulog; hindi pangkaraniwang pag-uugali ; mga saloobin o aksyon ng pagpapakamatay. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gumamit ng Restoril kung ikaw ay alerdye dito o sa iba pang mga benzodiazepine tulad halimbawa ng lorazepam, diazepam; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema ang produktong ito na posibleng maglaman ng mga hindi aktibong sangkap. Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: sakit sa atay, sakit sa bato, mga problema sa pag-iisip o kondisyon tulad halimbawa ng depresyon, panic disorder, mga problema sa baga halimbawa ng pulmonary insufficiency, sleep apnea, seizure, personal karanasan o ng pamilya sa paggamit o pang-aabuso sa droga, alcohol, at iba pang mga gamot. Maaaring ang gamot na ito ay maging sanhi ng pagkahilo o pag-aantok o magdulot ng pansamantalang Malabong paningin. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa matiyak mo na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Umiwas sa mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang sobrang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito lalo na sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na ang pagkaantok, pagkahilo, pagkawala ng koordinasyon, at pagkalito. ...