Rhinocort Aqua


AstraZeneca | Rhinocort Aqua (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rhinocort Aqua o budesonide upang maiwasan at mabigyang lunas ang mga pana-panahong at buong taon na sintomas ng alerdyi tulad ng barado o makating ilong, makating mata, lalamunan, at pagbabahing. ...

Side Effect:

Ang kadalasang epekto na tumatagal o nakakabahala kapag gumagamit ng Rhinocort Aqua ay ang: pangit na lasa; pag-ubo; sakit ng ulo; pamamaos; pangangati ng ilong o pagkatuyo; pagduduwal; namamagang lalamunan; masikip na pakiramdamt sa baga. Kung ang alinman sa mga matinding epekto na naransan kapag gumagamit ng Rhinocort Aqua, humingi kaagad ng medikal na atensiyon tulad ng: malubhang reaksiyong alerhiya kabilang ang pantal-pantal; pangangati; hihirap sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; hindi pangkaraniwang pakapaos; patuloy na walang ginhawa sa ilong; nadagdagan ang presyon sa mata; impeksyon halimbawa lagnat, panginginig, namamagang lalamunan; masakit o pagdugo ng ilong; kumabog na dibdib. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang nasal Rhinocort kung ikaw ay alerdye dito o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ang produktong ito ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa mata tulad ng glaucoma, cataract, at impeksyon kabilang ang tuberculosis, bagong karansan na problema sa ilong tulad ng injury, ulser, operasyon. Iwasang makihalubilo sa mga taong may impeksyon na maaaring makahawa sa iba tulad ng bulutong-tubig, tigdas, at trangkaso. Kung nalantad ka sa isang impeksyon o para sa karagdagang detalye, kumunsulta sa iyong doktor. Bihirang, ang paggamit ng mga gamot na corticosteroid sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magdulot ng mas mahirap na pagrespond ng katawan sa pisikal na stress. Kung kaya, bago ang operasyon o biglaang gamutan, o kung nagkaroon ka ng malubhang sakit o pinsala, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito o ginamit mo ang gamot na ito sa loob ng nakaraang ilang buwan. ...