Rhinoflex


CarWin Associates | Rhinoflex (Medication)


Desc:

Isang kumbinasyon ng acetaminophen at phenyltoloxamine-oral ang Rhinoflex na nagpapawala ng sakit at isang antihistamine. Ginagamit ito upang gamutin ang mga sintomas ng mga alerdyi tulad ng sakit ng ulo, makating ilong, at palaging pagbahing. Hindi ginagamot ang impeksyon ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay iniinum na may isang basong tubig, kadalasan tuwing 4 na oras, o base sa payo ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Iwasang magdagdag ng dosis, inumin nang mas madalas, o inumin ito para sa mas mahabang oras kaysa sa inireseta. Huwag inumin ang produktong ito nang higit sa 10 araw maliban kung ipinayo ng iyong doctor. Ipaalam sa iyong doktor kung ang iyong kondisyon ay nagpatuloy o lumala. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang mga epekto ng gamot na ito ay: pagkabalisa; pag-aantok; tuyong bibig, ilong, o lalamunan; heartburn; pagduduwal; kinakabahan, tumitigs na uhog sa ilong at lalamunan; masakit ang tiyan. Maaaring mangyari kapag gumagamit ng Rhinoflex ang iba pang malubhang epekto ng gamot na ito tulad ng: malubhang reaksiyong alerdyi kabilang ang pantal-pantal; pangangati; hirap huminga; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila; madugong o itim na dumi ng tao; pagkalito; madilim na ihi o maputlang dumi ng tao; nabawasan ang pag-ihi; pagtatae; hirap sa paglunok; pagkahilo; pagkawala ng pandinig; pamamaos; paulit-ulit na pamamagang lalamunan o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; may tunog sa tainga; matinding sakit sa tiyan; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod; pagsusuka; naninilaw ng balat o mga mata. Mga epekto ng Cardiovascular ay ang palpitations, mababang dugo, at cardiac stimulation and hematologic side effects kabilang ang thrombocytopenia at agranulocytosis. Ang mga nervous system ay mayroon ring epekto tulad ngpagkaantok, maling koordinasyon, kawalan ng kakayahan sa pagpukos, hindi pagkakatulog, panginginig, pagkabalisa, pagkagulat, pagkamayamutin. Kinakailangan na ng tulong medika kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng gamot na ito, kung ikaw ay alerdye sa acetaminophen o antihistamines; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, agad na ipaalam sa iyong doktor. Posibleng magdulot ang gamot na ito ng pagkahilo, pagkahilo o maging sanhi ng malabong paningin. Samakatuwid, ipinapayong huwag o iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang gawain na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa matiyak mo na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Limitahan din ang iyong mga inuming alkohol. Sa mga maliliit na bata, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at kaguluhan sa halip na pag-aantok. Dapat gamitin lamang pagkatapos kumonsulta sa isang doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ang gamot na ito. ...