Arthrotec


Pfizer | Arthrotec (Medication)


Desc:

Ang Arthrotec ay isang kombinasyon ng medikasyong ginagamit upang paginhawahin ang sakit, panlalambot, pamamaga, at katigasan na sanhi ng osteoarthritis at rayuma sa mga pasyenteng mayroong mataas na panganib ng pagkakaroon ng ulser sa tiyan. Ang Diclofenace ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na NSAIDs na ginagamit upang gamutin ang implamasyon, sakit, at lagnat. Ang Misoprostol ay isang aprostaglandinong analogo na ginagamit upang pigilan ang ulser na maaaring maging sanhi ng diclofenac. Ito ay niriresetang gamot lamang at dapat na inumin gamit ang bibig ng may kasamang pagkain, kadalasan ay 2 hanggang 4 na beses sa isang araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi ng mga seryosong epekto tulad ng: hindi maipaliwanag na pagdagdag ng timbang, sobrang pagkapagod, kawalan ng enerhiya, pangangati, pag-iiba ng tiyan, kawalan ng ganang kumain, sakit sa bandang itaas ng kanang tiyan, paninilaw ng balat o mga mata, mga sintomas ng parang sa trangkaso, maputlang balat, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, stiff neck, pamamaga ng lalamunan, sakit ng kalamnan, pagkalito, pagkasensitibo sa liwanag, lagnat, paltos, pamamantal, pamamaga ng mga mata, mukha, labi, dila, lalamunan, mga braso, kamay, paa, bukong-bukong, o binti, hirap sa paghinga o paglunok, pagkapaos, hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ari ng babae, maulap, nag-ibang kulay, o madugong ihi, sakit ng likod, o mahirap o masakit na pag-ihi. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga ito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang mga hindi masyadong seryosong masamang reaksyon ay may kasamang pagtatae at gas o pamimintog, at ang mga ito ay nangangailangan ng konsultasyon kung ang mga ito ay tumagal o lumala. Ang reaksyong alerdyi ay madalang, ngunit humingi ng alagang medikal kung ikaw ay may mapansing sintomas: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit ng inflammatory bowek, hika, lupus, hepatikong porpirya, sakit ng atay o bato; o pamamaga ng mga kamay, paa, bukong-bukong, o mga binti. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...